ข่าวประชาสัมพันธ์

prev
next

สถานการณ์ด้านแรงงาน

                                                                                      
                          
 
                                                                      

างวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น

ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

          

รางวัลองค์กรต้นแบบ

              ด้านการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ของประเทศไทย                       


สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  0 2246 8393 ,0 2246 8993   โทรสาร  0 2246 8393     

http://relation.labour.go.th