Information Center

Performance of the Bureau of Labour Relations

คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

Post on 25 สิงหาคม 2560
by Strategy Group
ฮิต: 3131

 

การจัดตั้งคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

                            ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543  ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์” ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน ปลัดกระทรวงแรงงาน เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และกรรมการอื่น ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากฝ่ายนายจ้าง 5 คน ฝ่ายลูกจ้าง 5 คน และให้อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ

                            ฝ่ายนายจ้างตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า ผู้ว่าการ ผู้อำนวยการ กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่นในรัฐวิสาหกิจ

                            ฝ่ายลูกจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งจากผู้ซึ่งได้รับการเลือกตั้งในระหว่างประธานสหภาพแรงงานด้วยกัน การเลือกตั้งให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

                    ตามมาตรา 9 กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

 

องค์ประกอบของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

กรรมการโดยตำแหน่ง ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงแรงงาน กรรมการ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรรมการ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรรมการ
และเลขานุการ

กรรมการฝ่ายลูกจ้าง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจะแต่งตั้งกรรมการฝ่ายลูกจ้างจากการเลือกตั้งตามระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 10 เมษายน 2543 ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

                             1. ให้สหภาพแรงงานเสนอชื่อประธานสหภาพแรงงานนั้น  เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

                             2. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อพร้อมหมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร

                             3. จัดทำบัญชีรายชื่อประธานสหภาพแรงงานทั้งหมดเป็นผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

                             4. จัดทำบัญชีรายชื่อผู้รับเลือกตั้งซึ่งได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งเรียงตามลำดับจากมากที่สุดโดยผู้ได้รับคะแนนเสียงรองไปจาก 5 คนแรกให้ขึ้นบัญชีสำรองไว้

                             5. เสนอชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งลำดับที่ 1-5  ต่อรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

 กรรมการฝ่ายนายจ้าง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจะแต่งตั้งกรรมการฝ่ายนายจ้างจากหลักเกณฑ์การสรรหา ดังนี้

                             1. สรรหาจากผู้บริหารรัฐวิสาหกิจทุกแห่งโดยการแจ้งเวียนหนังสือไปยังผู้บริหารรัฐวิสาหกิจตามแบบที่กำหนด โดยให้ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจเสนอรายชื่อผู้บริหารรัฐวิสาหกิจที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์คนละ 5 รายชื่อ

                             2. จัดทำบัญชีรายชื่อผู้บริหารรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการเสนอชื่อโดยเรียงลำดับจากคะแนนมากไปน้อย กรณีคะแนนเท่ากันให้จัดให้มีสักขีพยานมาเป็นผู้จับสลาก

                             3. เมื่อได้รับรายชื่อครบแล้วให้สอบถามความสมัครใจของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

                             4. เสนอชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรกต่อรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  ส่วนผู้ได้รับคะแนนลำดับถัดไปจะขึ้นบัญชีสำรองไว้

 

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ตามมาตรา 13

                    (1) กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้าง

                    (2) เสนอคณะรัฐมนตรีกำหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินสำหรับรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งที่รัฐวิสาหกิจนั้นอาจดำเนินการเองได้

                    (3) พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามวรรคสาม และมาตรา 28

                    (4) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานตามมาตรา 31

                    (5) แต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานก่อนมีคำวินิจฉัยชี้ขาดตามาตรา 31 วรรคห้า

                    (6) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา 38

                    (7) พิจารณาวินิจฉัยและออกคำสั่งตามมาตรา 39

                    (8) เสนอความเห็นและให้คำแนะนำแก่รัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

                    (9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย

                    มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างตาม (1) เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วให้ใช้บังคับแก่รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง

                    ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจใด เห็นสมควรปรับปรุงสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินที่อยู่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ตามมาตรา 13 (2) จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะดำเนินการได้

 

คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 72/2564 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง    ดาวน์โหลดไฟล์

คำสั่งคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ที่ 1/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างของรัฐวิสาหกิจ , คำสั่งคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ที่ 2/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และคำสั่งคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ที่ 3/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสร้างเสริมแรงงานสัมพันธ์ในรัฐวิสาหกิจ  ดาวน์โหลดไฟล์

 

766572
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
715
847
3635
757185
18569
25454
766572

Your IP: 192.168.2.69
2021-09-23 19:00