Information Center

Performance of the Bureau of Labour Relations

คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

Post on 25 สิงหาคม 2560
by Strategy Group
ฮิต: 2019

 

การจัดตั้งคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้กําหนดว่า ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ประกอบด้วยรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม เลขาธิการคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง และกรรมการอื่นซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากฝ่ายนายจ้างห้าคนและฝ่ายลูกจ้างห้าคน และให้อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นกรรมการและเลขานุการ ฝ่ายนายจ้างตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า ผู้ว่าการผู้อํานวยการ กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งดํารงตําแหน่งที่มีอํานาจหน้าที่คล้ายคลึงกัน แต่เรียกชื่ออย่างอื่นในรัฐวิสาหกิจ ฝ่ายลูกจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งจากผู้ซึ่งได้รับการเลือกตั้งในระหว่างประธานสหภาพแรงงานด้วยกันการเลือกตั้งให้เป็นไปตามระเบียบที่ รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้กําหนดให้กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระอยู่ในตําแหน่ง คราวละสองปี กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้

 

องค์ประกอบของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กรรมการโดยตําแหน่ง ประกอบด้วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงแรงงาน กรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรรมการ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรรมการและเลขานุการ กรรมการฝ่ายลูกจ้าง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจะแต่งตั้งกรรมการฝ่ายลูกจ้างจากการเลือกตั้งตามระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ 25 เมษายน ๒๕๕๓ ซึ่งสรุปได้ ดังนี้ . ให้สหภาพแรงงานเสนอชื่อประธานสหภาพแรงงานนั้น เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ . ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อพร้อมหมายเลขประจําตัวของผู้สมัคร ๓. จัดทําบัญชีรายชื่อประธานสหภาพแรงงานทั้งหมดเป็นผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ๔. จัดทําบัญชีรายชื่อผู้รับเลือกตั้งซึ่งได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งเรียงตามลําดับจากมากที่สุดโดยผู้ได้รับคะแนนเสียงร้องไปจาก ๕ คนแรกให้ ขึ้นบัญชีสํารองไว้ ๕. เสนอชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งลําดับที่ ๑-๕ ต่อรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กรรมการฝ่ายนายจ้าง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจะแต่งตั้งกรรมการฝ่ายนายจ้างจากหลักเกณฑ์การสรรหา ดังนี้ สรรหาจากผู้บริหารรัฐวิสาหกิจทุกแห่งโดยการแจ้งเวียนหนังสือไปยังผู้บริหารรัฐวิสาหกิจตามแบบที่กําหนด โดยให้ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ เสนอรายชื่อผู้บริหารรัฐวิสาหกิจที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์คนละ ๕ รายชื่อ ๒. จัดทําบัญชีรายชื่อผู้บริหารรัฐวิสาหกิจที่รับการเสนอชื่อโดยเรียงลําดับจากคะแนนมากไปน้อย กรณีคะแนนเท่ากันให้จัดให้มีสักขีพยานมา เป็นผู้จับสลาก ๓. เมื่อได้รับรายชื่อครบแล้วให้สอบถามความสมัครใจของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ๔. เสนอชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด : อันดับแรกต่อรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ส่วนผู้ได้รับคะแนนลําดับถัดไป จะขึ้นบัญชีสํารองไว้ อํานาจหน้าที่ ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้กําหนดว่า ให้คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ มีอํานาจหน้าที่ดังนี้ (๓) กําหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้าง (12) เสนอคณะรัฐมนตรีกําหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินสําหรับรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งที่รัฐวิสาหกิจนั้นอาจดําเนินการเองได้ (๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามวรรคสาม และมาตรา ๒๙ (๔) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานตามมาตรา ๓ ) (๕) แต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานก่อนมีคําวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๓๓ วรรคห้า (5) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๓๔ (๗) พิจารณาวินิจฉัยชี้และออกคําสั่งตามมาตรา ๒๙ (๔) เสนอความเห็นและให้คําแนะนําแก่รัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย (๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างตาม (๑) เมื่อได้รับความเห็นจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ใช้บังคับแก่รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจใด เห็นสมควรปรับปรุงสภาพการจ้างเกี่ยวกับการเงินที่อยู่นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ตามมาตรา ๓ (๒) จะต้องได้รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรีก่อนถึงจะดําเนินการได้

 

คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 400/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ฝ่ายนายจ้าง    คลิก

 

คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่  477/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ฝ่ายลูกจ้าง    คลิก

 

คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 554/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ฝ่ายลูกจ้าง    คลิก

 

 คำสั่งกระทรวงแรงงาน เรื่อง แต่งตั้งกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง     คลิก

 

คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 287/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ฝ่ายนายจ้าง    คลิก

 

คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 232/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ฝ่ายนายจ้าง    คลิก

 

คำสั่งกระทรวงแรงงานที่ 33/2563 และคำสั่งที่ 232/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพัธ์ฝ่ายนายจ้าง    คลิก

 

คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 428/2562 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ฝ่ายลูกจ้าง     คลิก

 

คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 322/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ฝ่ายลูกจ้าง     คลิก

 

คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 221/2562 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ฝ่ายนายจ้าง     คลิก

 

 

 

 

 

 

 

500964
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
675
805
4529
491516
18623
31819
500964

Your IP: 192.168.2.69
2020-11-27 15:42