Information Center

Performance of the Bureau of Labour Relations

การส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ระบบทวิภาคี

Post on 25 สิงหาคม 2560
by Strategy Group
ฮิต: 4974

การส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ระบบทวิภาคี

 หลักการ

               การแรงงานสัมพันธ์[1] หมายความถึง ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ไม่ว่าจะเป็นด้านค่าจ้าง หรือผลประโยชน์ตอบแทนในการทำงาน วัน เวลาทำงาน สวัสดิการ สภาพการจ้างอื่น ๆ รวมถึงความสัมพันธ์ในด้านอื่นที่เกี่ยวกับการจ้างงานซึ่งนายจ้างลูกจ้างมีต่อกัน เป็นเรื่องสำคัญที่มีผลกระทบต่อนายจ้างในการบริหารหรือการจัดการ และมีผลกระทบต่อลูกจ้างในการจ้างหรือการทำงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม เพราะนายจ้างเป็นผู้นำทรัพยากรซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตของประเทศมาจัดการในรูปหน่วยธุรกิจเพื่อดำเนินการผลิตสินค้า หรือบริการตอบสนองความต้องการของสังคม ทั้งในกิจการเอกชนหรือกิจการรัฐวิสาหกิจจะไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องดังกล่าว

              ปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างมีความสลับซับซ้อน และก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากทั้งต่อสถานประกอบกิจการและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชาติ นายจ้างมิได้มีหน้าที่เพียงเป็นผู้ว่าจ้าง ผู้ออกคำสั่ง และผู้จ่ายค่าจ้างเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทไปถึงการจูงใจให้ลูกจ้างทำงานและการกระตุ้นให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตด้วย ส่วนลูกจ้างก็มิได้มีบทบาทเพียงการรับคำสั่งและรับค่าจ้างเท่านั้น แต่ได้เข้ามามีส่วนเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตและการบริหารงานของนายจ้างด้วย นอกจากนี้ลูกจ้างยังมีบทบาทในการเจรจาต่อรองกับนายจ้างในเรื่องเกี่ยวกับสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน ซึ่งหากทั้งนายจ้างและลูกจ้างไม่เข้าใจถึงกลไกแรงงานสัมพันธ์ที่ถูกต้อง และไม่สามารถร่วมกันหาทางออกที่เหมาะสมแล้ว ปัญหาแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการนั้นย่อมนำไปสู่ข้อพิพาทแรงงานจนถึงกับมีการใช้สิทธินัดหยุดงานหรือปิดงานได้ในที่สุด

              ระบบแรงงานสัมพันธ์เป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งและข้อพิพาทแรงงานในสถานประกอบกิจการ ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งระบบไตรภาคีและระบบทวิภาคี แต่การพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ในระดับสถานประกอบกิจการนั้นอาจกล่าวได้ว่าระบบทวิภาคีเป็นระบบที่เหมาะสมที่สุด เพราะสอดคล้องกับสภาพความสัมพันธ์พื้นฐานของนายจ้างกับลูกจ้างซึ่งมีลักษณะของการอยู่ร่วมกันในรูปแบบของทวิภาคีอยู่แล้ว และระบบทวิภาคีที่จะสร้างขึ้นมานั้นจะเป็นการสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายอย่างเป็นทางการและมีแบบแผนยิ่งขึ้น

              การแรงงานสัมพันธ์ด้วยระบบทวิภาคี (Bipartism) คือ แรงงานสัมพันธ์ที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง รวมถึงองค์กรของทั้งสองฝ่ายเป็นหลัก โดยให้รัฐเข้าเกี่ยวข้องด้วยน้อยที่สุด การแรงงานสัมพันธ์ระบบทวิภาคีที่มีการนำไปใช้มีอยู่หลายรูปแบบด้วยกัน เช่น การร่วมเจรจาต่อรอง ความร่วมมือระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงาน ความร่วมมือระหว่างนายจ้างกับคณะกรรมการลูกจ้าง คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ คณะกรรมการร่วมปรึกษาหารือ ระบบการยุติข้อร้องทุกข์ คณะกรรมการเฉพาะกิจ และคณะกรรมการทวิภาคีอื่น ๆ ซึ่งรูปแบบต่าง ๆ นั้น ต่างก็มีจุดเด่นจุดด้อยด้วยกันทุกรูปแบบ การที่จะนำรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบไปใช้ต้องคำนึงถึงลักษณะปัจจัยแวดล้อมของแต่ละสถานประกอบกิจการเป็นหลัก เพราะรูปแบบที่ใช้ได้ผลในสถานประกอบกิจการหนึ่งอาจใช้ไม่ได้ผลในอีกสถานประกอบกิจการหนึ่งก็เป็นได้ และการนำไปใช้อาจต้องมีการปรับหรือเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมภายในองค์กรของแต่ละสถานประกอบกิจการด้วย

ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายจัดการกับลูกจ้าง ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก

การเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในสถานประกอบกิจการ ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก

กลไกในการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในสถานประกอบกิจการ

               เนื่องจากองค์การหรือหน่วยธุรกิจหนึ่ง ๆ เป็นระบบสังคมย่อยในระบบสังคมของประเทศ เป็นธรรมดาที่คนซึ่งมีความแตกต่างกันโดยธรรมชาติ เมื่ออยู่ร่วมกันเป็นสังคมย่อมมีปัญหาเกิดขึ้น ซึ่งอาจเป็นปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์หรือปัญหาด้านอื่น ประกอบกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์การหรือหน่วยธุรกิจ อาจทำให้ปัญหาทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ การบริหารหรือการจัดการด้านแรงงานที่จะเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในสถานประกอบกิจการ และขจัดปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ คือ การบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ด้วยระบบทวิภาคี (Bipartium) ซึ่งกลไกของระบบทวิภาคีภายในสถานประกอบกิจการดังกล่าวมีหลายรูปแบบ ได้แก่

  การจัดระบบการสื่อสารหรือการแลกเปลี่ยนข่าวสาร (Information sharing)    ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก

  ระบบการยุติข้อร้องทุกข์ในหน่วยงาน (Grievance Settlement Procedure) ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก

  ความร่วมมือระหว่างสหภาพแรงงานกับฝ่ายจัดการ ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก

  ระบบการปรึกษาหารือร่วม (Joint Consultation System) ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก

  คณะกรรมการร่วม ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก

  คณะกรรมการลูกจ้าง ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก

  คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก

  คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก

  คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก

  การร่วมเจรจาต่อรอง ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก

  การบริหารแบบมีส่วนร่วม ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก

766601
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
744
847
3664
757185
18598
25454
766601

Your IP: 192.168.2.69
2021-09-23 19:30