Information Center

Performance of the Bureau of Labour Relations

คณะกรรมการลูกจ้าง

Post on 25 สิงหาคม 2560
by Strategy Group
ฮิต: 2492

 

ระบบการร่วมปรึกษาหารือ (Joint Consultation System) เป็นมาตรการทางด้านแรงงานสัมพันธ์รูปแบบหนึ่งในระบบทวิภาคี ซึ่งหากในสถานประกอบกิจการมีการบริหารและมีส่วนร่วมแบบใช้ระบบการปรึกษาหารือร่วม โดยนายจ้างและลูกจ้างได้มีโอกาสปรึกษาหารือ ร่วมกันในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานในสถานประกอบกิจการ ก็จะเป็นแนวทางนําไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (Productivity) และเพิ่มผลผลิตในกิจการ ทําให้เกิดความก้าวหน้าและยังความอยู่รอดของสถานประกอบกิจการนั้น คณะกรรมการลูกจ้างเป็นรูปแบบหนึ่งของการปรึกษาหารือร่วมในระบบทวิภาคี ซึ่งเปิดโอกาสให้ลูกจ้างเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการด้านแรงงานของนายจ้าง เพื่อประชุมร่วมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในสถานประกอบกิจการ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพการทํางานและผลตอบแทนในการทํางานให้เหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิจ อันจะเป็นผลสะท้อนไปสู่การเสริมสร้างการแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในสถานประกอบกิจการ รูปแบบของคณะกรรมการลูกจ้างเป็นตัวชี้วัด (Indicator) ให้ฝ่ายจัดการได้ทราบท่าทีและทัศนคติของลูกจ้างที่มีต่อสถานประกอบกิจการและนายจ้าง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ลูกจ้างได้เรียนรู้วิธีการทํางาน เป็นกลุ่ม รู้จักขั้นตอนวิธีแก้ปัญหาร่วมกัน และเป็นการปลูกฝังวิธีการทํางานแบบประชาธิปไตย

คณะกรรมการลูกจ้างซึ่งเป็นองค์กรลูกจ้างที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในสถานประกอบกิจการ ด้วยการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาให้ยุติลงได้ด้วยระบบทวิภาคี มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ การสื่อข้อความด้านแรงงาน มีการปรึกษาหารือเพื่อปรับปรุงสภาพการจ้างและสภาพการทํางาน อันนําไปสู่การทํางานร่วมกันได้อย่างมี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และอยู่ร่วมกันด้วยความสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยคณะกรรมการลูกจ้างเป็นเสมือนสื่อกลางในอันที่จะพัฒนาการแรงงาน สัมพันธ์ให้ดีขึ้น แม้ว่าจะไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเช่นเดียวกับสหภาพแรงงาน แต่พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 หมวด 5 ก็ได้บัญญัติรับรองถึงสิทธิและหน้าที่ของคณะกรรมการลูกจ้าง และสิทธิหน้าที่ของนายจ้างที่มีต่อคณะกรรมการลูกจ้างไว้

ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการลูกจ้างประกอบด้วยพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 หมวด  5 มาตรา 45  53 หมวด 30 มาตรา 143 ประกาศกรมแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกตั้งคณะกรรมการลูกจ้าง และระเบียบกรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงานว่าด้วยการรับแจ้งการตรวจสอบและการคัดเลือกและคัดค้านเกี่ยวกับคณะกรรมการลูกจ้าง พ.ศ. 2532

 

 ดาวน์โหลด

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ ของการมีคณะกรรมการลูกจ้าง

ความหมายและประโยชน์ของคณะกรรมการลูกจ้าง

โครงสร้างและจํานวนคณะกรรมการลูกจ้าง

แผนภาพการเลือกตั้งคณะกรรมการลูกจ้าง/กรรมการลูกจ้าง

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการลูกจ้าง

ข้อกำหนดให้มีการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งกรรมการลูกจ้างใหม่ทั้งคณะ

การดำเนินงานของคณะกรรมการลูกจ้าง

ข้อควรคำนึงในการปฏิบัติงานของคณะกรรการลูกจ้าง

หน้าที่ บทบาท และสิทธิของนายจ้างต่อคณะกรรมการลูกจ้าง 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกตั้งคณะกรรมการลูกจ้าง

766508
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
651
847
3571
757185
18505
25454
766508

Your IP: 192.168.2.69
2021-09-23 18:11