Information Center

Performance of the Bureau of Labour Relations

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

Post on 25 สิงหาคม 2560
by Strategy Group
ฮิต: 2465

        พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 บัญญัติเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยให้มีคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ขึ้นในรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง โดยมีลักษณะเช่นเดียวกับคณะกรรมการร่วมปรึกษาหารือ และบัญญัติให้มีผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเป็นกรรมการฝ่ายละเท่า ๆ กัน ซึ่งต้องมีจํานวนฝ่ายละไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน และกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นคนหนึ่งเป็น ประธานกรรมการ แต่โดยที่รัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยงานที่เป็นองค์การของรัฐซึ่งมีกฎหมายและข้อบัญญัติต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับการดําเนินกิจการ ของรัฐวิสาหกิจเป็นการเฉพาะการบริหารแบบการมีส่วนร่วมในรัฐวิสาหกิจนี้จึงเป็นการมีส่วนร่วมในรูปของการปรึกษาหารือ เพื่อเสนอความเห็นไปยังหน่วยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายพิจารณาต่อไป

        คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 นี้ได้นําระบบทวิภาคีในรูปแบบของคณะกรรมการร่วมปรึกษาหารือดังกล่าวมาใช้ โดยมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ได้บัญญัติให้ อํานาจหน้าที่คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ไว้ ดังนี้                                                                               

1. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์

2. หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจนั้น

3. พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทํางาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐวิสาหกิจนั้น

4. ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามคําร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย

5. ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง

        จากอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายข้างต้นจะเห็นได้ว่า คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ มีขอบเขตการทํางานเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้ง ลูกจ้าง ฝ่ายบริหาร และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจําแนกเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้ ดังนี้

1. ลูกจ้างมีตัวแทนของตนที่จะเสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทํางาน หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับการ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง รวมถึงเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐวิสาหกิจนั้น

2. ลูกจ้างมีตัวแทนในการนําเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างเข้าหารือกับฝ่ายบริหาร โดยผ่านกรรมการผู้แทน ฝ่ายลูกจ้าง อันเป็นกระบวนการปรับปรุงสภาพการจ้างตามกฏหมายอีกทางหนึ่งโดยไม่ต้องยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐวิสาหกิจ หรือในกรณีที่รัฐวิสาหกิจนั้นไม่มีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ

3. เป็นการลดการเผชิญหน้ากันในกระบวนการเจรจาต่อรอง เมื่อมีการยื่นข้อเรียกร้อง เนื่องจากมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาก่อน หรือมีการปรึกษาหารือกันมาก่อนในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

4. เป็นอีกหน่วยงานที่ช่วยในการคลี่คลายและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการแรงงานสัมพันธ์ และการคุ้มครองแรงงานในรัฐวิสาหกิจ

5. เป็นการสร้างระบบการสื่อข้อความ 2 ทาง ระหว่างนายจ้าง และลูกจ้าง โดยมีคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์เป็นศูนย์กลาง และมีกรรมการผู้แทนเป็นสื่อกลาง

6. ฝ่ายบริหารได้รับข้อมูล ทราบปัญหาและข้อเสนอแนะ รวมถึงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์จากทุกฝ่าย เพื่อการบริหารรัฐวิสาหกิจ อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยความร่วมมือของลูกจ้าง

7. ลูกจ้างและฝ่ายบริหารได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในประเด็นต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ส่งผลต่อการสร้างความสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีต่อกัน รวมทั้งเป็นการยอมรับการมีส่วนร่วมของลูกจ้างในฝ่ายบริหาร อันเป็นการลดช่องว่างระหว่างลูกจ้างและ ฝ่ายบริหารอีกทางหนึ่ง

8. เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจโดยตรงและต่อเนื่องในการให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม ภาคเอกชน ประชาชนโดยทั่วไป และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งของรัฐวิสาหกิจนั้น

ความเป็นมาของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์    ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่

โครงสร้างคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์    ดาวน์โหลดไฟล์  คลิกที่นี่

 แผนภูมิการจัดตั้งคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในรัฐวิสาหกิจ     ดาวน์โหลดไฟล์  คลิกที่นี่

การจัดตั้งคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์     ดาวน์โหลดไฟล์  คลิกที่นี่

การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ (มาตรา 22)     ดาวน์โหลดไฟล์  คลิกที่นี่

การดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์     ดาวน์โหลดไฟล์  คลิกที่นี่

บทคุ้มครอง     ดาวน์โหลดไฟล์  คลิกที่นี่

แนวปฏิบัติในการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์     ดาวน์โหลดไฟล์  คลิกที่นี่

ตัวอย่างแบบที่ใช้การแต่งตั้ง/เลือกตั้งคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์     ดาวน์โหลดไฟล์  คลิกที่นี่

766515
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
658
847
3578
757185
18512
25454
766515

Your IP: 192.168.2.69
2021-09-23 18:15