Information Center

Performance of the Bureau of Labour Relations

คณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์

Post on 25 สิงหาคม 2560
by Strategy Group
ฮิต: 2992

ด้วยกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย ในขณะนั้นได้ตระหนักถึงความจําเป็นที่จะต้องเสริมสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ให้ความยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย และก่อให้เกิดสันติสุขในวงการแรงงาน อันจะเป็นผลให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงได้ร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศจัดสัมมนาไตรภาคีระดับชาติขึ้น ซึ่งผู้เข้าสัมมนาประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง และฝ่ายรัฐบาล โดยได้ร่วมกันพิจารณาและให้การยอมรับแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทย พ.ศ. 25247 และได้มีการลงนามรับรอง ร่วมกันเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2525

แนวปฏิบัติฯ นี้จะไม่มีลักษณะบังคับให้ผู้เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับกฎหมาย แต่มีลักษณะเป็นสัญญาที่ฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง และฝ่ายรัฐบาลให้การรับรองร่วมกันว่าจะดําเนินการตามแนวทางที่ตกลงกันไว้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานสัมพันธ์โดยสันติวิธี ตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการต่างๆ รวมตลอดถึงเสริมสร้างความร่วมมือฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง และฝ่ายรัฐบาลในการพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งจะทําให้แนวปฏิบัติฯ นี้ได้ช่วยเสริมกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ที่มีอยู่ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเป็นมาตรการหนึ่งในการสร้างสันติสุขในวงการแรงงาน

เพื่อติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแนวปฏิบัติฯ ดังกล่าวให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และบรรลุผลตามมติของรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2525 ทั้งสามฝ่ายจึงได้คัดเลือกผู้แทนฝ่ายละ 5 คน ขึ้นเป็น คณะกรรมการเพื่อทําหน้าที่ดังกล่าวอย่างเป็นทางการทางการ โดยใช้ชื่อว่าคณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2525 ตามข้อเสนอของกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย (วันที่ 8 กันยายน 2525) โดยมี ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ ผู้อํานวยการกองแรงงานสัมพันธ์เป็นกรรมการและเลขานุการ ทําหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และปัญหาข้อขัดข้องในการดําเนินการตามแนวปฏิบัติฯ จากองค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการติดตาม 2. ให้ข้อเสนอแนะแก่นายจ้าง ลูกจ้าง องค์การของนายจ้างและลูกจ้าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลการดําเนินการ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป 4. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาแรงงานสัมพันธ์ต่อรัฐบาล 5. เป็นศูนย์ประสานงานในการเผยแพร่แนวปฏิบัติฯ ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและเข้าใจโดยทั่วถึง 6. เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ ๆ 7. ให้คณะกรรมการฯ มีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ หรือคณะทํางานเพื่อหาข้อเท็จจริงและเสนอความเห็นในเรื่องที่มอบหมายเป็นการประจําหรือเป็นการเฉพาะกิจตามความจําเป็น

หลังจากนั้นคณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในบางครั้งเนื่องจากกรรมการลาออก และท้ายสุดได้มี การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 กระทรวงแรงงานจึงได้มีการปรับปรุงคําสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ใหม่ในลักษณะไตรภาคีเหมือนเดิมและให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้าง และสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยกรรมการฝ่ายรัฐบาลมีปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธาน อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นรองประธานกรรมการ ผู้อํานวยการสํานักแรงงานสัมพันธ์เป็นกรรมการและเลขานุการ กรรมการฝ่ายนายจางจากสภา องค์การนายจ้าง 10 สภา กรรมการฝ่ายลูกจ้างจากสภาองค์การลูกจ้าง 11 สภา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสรรหาโดยการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานหรือความชํานาญด้านแรงงาน จํานวน 3 คน กําหนดวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี เพื่อความชัดเจนและเอื้ออํานวยต่อการเปลี่ยนแปลง กรรมการตามความจําเป็นและเหมาะสม และกําหนดให้มีอํานาจหน้าที่กําหนดมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานสัมพันธ์ รวมทั้งเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ระบบทวิภาคีให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ให้คําแนะนําองค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้างเกี่ยวกับมาตรการ หรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาแรงงานที่เหมาะสม และให้เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้รัฐมนตรีทราบเป็นระยะ และคําสั่งกระทรวงแรงงานที่ 9/2550 ลงวันที่ 10 มกราคม 2550 ปฏิบัติหน้าที่เป็นชุดสุดท้าย และได้สิ้นสุดวาระเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์

ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552 เห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ และกระทรวงแรงงานได้ออกระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนสภาองค์การนายจ้าง ผู้แทนสภาองค์การลูกจ้าง และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2554 ต่อมา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงได้จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้พิจารณาลงนามในคําสั่งกระทรวงแรงงานที่ 187/2555 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2555 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552 ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เป็นกรรมการ ผู้แทนสภาองค์การนายจ้าง ผู้แทนสภาองค์การลูกจ้างเป็นกรรมการฝ่ายละ 5 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน เป็นกรรมการ และให้ผู้อํานวยการสํานักแรงงานสัมพันธ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อํานวยการกลุ่มงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ เป็นกรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งกรรมการ ฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง และผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยให้คณะกรรมการมีอํานาจ หน้าที่กําหนดมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานสัมพันธ์ รวมทั้งเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ระบบทวิภาคให้มีความ เข็มแข็งยิ่งขึ้น ให้คําแนะนําองค์กรนายจ้าง และองค์กรลูกาง เกี่ยวกับมาตรการหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาแรงงานที่เหมาะสม ปฏิบัติหนที่อื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมาย เพื่อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยสํานักแรงงานสัมพันธ์ จึงเห็นควรจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ เป็นประจําทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันกําหนดมาตรการหรือแนวทางการดําเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานสัมพันธ์ เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีต่อกัน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการนําระบบแรงงานสัมพันธ์ไปใช้จัดการกับปัญหาข้อยัดแย้งที่เกิดขึ้นให้ยุติลง เกิดสันติสุขในวงการแรงงานต่อไป

การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพนธ์ 

ผลงานโดยสรุปของคณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ (ปี 2544 – 2557) ตามเอกสารแนบ

คณะกรรมการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ ตามเอกสารแนบ

766541
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
684
847
3604
757185
18538
25454
766541

Your IP: 192.168.2.69
2021-09-23 18:41