Information Center

Performance of the Bureau of Labour Relations

เครือข่ายด้านแรงงานสัมพันธ์

Post on 25 สิงหาคม 2560
by Strategy Group
ฮิต: 1185

1. หลักการ

การเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการเป็นเรื่องที่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายมิใช่เฉพาะนายจ้างกับลูกจ้างภายในสถานประกอบกิจการเท่านั้น แต่ยังรวมความไปถึงชุมชนและสังคมที่อยู่รายรอบสถานประกอบกิจการนั้นด้วย เพราะถ้าความสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการเกิดความขัดแย้งขึ้น เช่น เกิดข้อพิพาทแรงงานในขณะที่มีการเจรจาข้อเรียกร้อง หากถึงขั้นนัดหยุดงาน ปิดงาน หรือ นายจ้างปิดกิจการ ก็จะส่งผลกระทบต่อครอบครัวของลูกจ้างเอง และถ้าสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นกับสถานประกอบกิจการหลาย ๆ แห่ง ก็จะยิ่งส่งผลเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

กลไกหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าวและสนับสนุนภารกิจการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน คือ อาสาสมัคร เครือข่ายแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งเป็นบุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานในระบบแรงงานสัมพันธ์ เช่น นายจ้าง ลูกจ้าง สมาคมนายจ้าง หรือสหภาพแรงงาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมถึงบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเป็นอาสาสมัครในด้านแรงงานสัมพันธ์ด้วย

ดังนั้น สํานักแรงงานสัมพันธ์จึงได้รับสมัครเครือข่ายแรงงานสัมพันธ์จากผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของสํานักแรงงานสัมพันธ์ เช่น หลักสูตรการบริหารสหภาพแรงงานเบื้องต้น และหลักสูตรที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านแรงงานสัมพันธ์ และเพื่อพัฒนาการเป็นอาสาสมัครเครือข่ายแรงงานสัมพันธ์ในการสนับสนุนการเสริมสร้างสังคมแรงงานให้มีความสงบสุขอย่างยั่งยืน ตลอดไป

2. บทบาทหน้าที่

(1) เครือข่ายแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งเป็นบุคคลจากทุกภาคส่วนของสังคมได้ร่วมกันทํางานกับเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในลักษณะ 2 หุ้นส่วนการพัฒนา โดยเป็นกลไกหนึ่งในกระบวนการลดความขัดแย้งและสร้างความร่วมมือที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการสร้าง ความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้นได้ในสถานประกอบกิจการ

(2) เครือข่ายแรงงานสัมพันธ์ มีความพร้อมในการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์ ความคิดเห็น และช่วยเหลือกันทางด้านแรงงานสัมพันธ์

3. คุณค่าหรือค่านิยม

การประสานงานระหว่างเครือข่ายแรงงานสัมพันธ์กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นการดําเนินการภายใต้คุณค่าหรือค่านิยมของ เครือข่ายแรงงานสัมพันธ์ 4 ประการ ดังนี้

(1) ความร่วมมือ หมายถึง การร่วมมือกันส่งเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการ

(2) ความเชื่อมโยง หมายถึง การเชื่อมโยงกันทํางานระหว่างเครือข่ายกับเครือข่าย และเครือข่ายกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

(3) ความต่อเนื่อง หมายถึง การสร้างความร่วมมือและการเชื่อมโยงถึงกันเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

(4) ความเสมอภาค หมายถึง สถานภาพของทุกคนภายใต้บทบาทเครือข่ายแรงงานสัมพันธ์เป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นนายจ้าง ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

4. สํานักแรงงานสัมพันธ์กับเครือข่ายแรงงานสัมพันธ์

สํานักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นส่วนราชการที่มีภารกิจด้านการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ โดยมอบหมายให้กลุ่มงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครือข่ายแรงงานสัมพันธ์ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ผู้ที่สนใจงานด้านเครือข่ายแรงงานสัมพันธ์ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครตามเอกสารแนบท้าย หรือ สามารถติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมกลุ่มงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 3 สํานักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2543-4477 โทรสาร 0-2643-4471

ใบสมัครเครือข่ายด้านแรงงานสัมพันธ์     ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่

766614
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
757
847
3677
757185
18611
25454
766614

Your IP: 192.168.2.69
2021-09-23 19:39