Information Center

Performance of the Bureau of Labour Relations

ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์

Post on 25 สิงหาคม 2560
by Strategy Group
ฮิต: 1539

ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์

หลักการและเหตุผล

นโยบายหลักของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่สําคัญประการหนึ่ง คือ การบริหารและการจัดการเกี่ยวกับระบบ ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อลดข้อขัดแย้งและข้อพิพาทแรงงานโดยใช้ระบบทวิภาคี เพื่อให้ลูกจ้างและนายจ้างมีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถแข่งขันในเวทีการค้าโลกได้

การพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์เพื่อให้บรรลุถึงนโยบายดังกล่าว ต้องมีการสร้างระบบและกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหาจากการตรวจแรงงาน การส่งต่อ เพื่อแก้ไขปัญหา การรับรองเข้าสู่มาตรฐาน และการติดตามประเมินผล ดังนั้น กรมจึงจําเป็นต้องมีหน่วยงานเพื่อรองรับภารกิจดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ในการกําหนดมาตรฐานแรงงานและบริหารการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเป็นที่ยอมรับในระดับสากล การจัดตั้งศูนย์พัฒนาและส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ ภายใต้การกํากับดูแลของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงมีความจําเป็นที่สามารถสนองตอบภารกิจ วิสัยทัศน์ และนโยบายด้านการบริหาร และการจัดการเกี่ยวกับระบบแรงงานสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นศูนย์การศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ติดตามประเมินผล และให้คําปรึกษาแนะนําในการจัดระบบบริหารการจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์

2. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดําเนินการพัฒนาการบริหารและการจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ โดยใช้เทคโนโลยีและรูปแบบการพัฒนาที่ทันสมัยให้แก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. เพื่อเป็นศูนย์เครือข่ายการประสานการพัฒนา การบริหารและการจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ที่ตั้ง

อาคารศูนย์ความปลอดภัยในการทํางาน (ชั้น 2 และชั้น 4) จังหวัดสมุทรปราการ ภายในบริเวณสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ถนนเทพารักษ์ ตําบลเทพารักษ์ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

แผนที่ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์     คลิก

766586
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
729
847
3649
757185
18583
25454
766586

Your IP: 192.168.2.69
2021-09-23 19:14