Information Center

Performance of the Bureau of Labour Relations

สหภาพแรงงาน

Post on 25 สิงหาคม 2560
by Strategy Group
ฮิต: 3576

สหภาพแรงงาน ความหมายของสหภาพแรงงาน

สหภาพแรงงาน เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอันจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งนายจ้างและลูกจ้าง หากลูกจ้างมีความเข้าใจถึงหลักการ และวัตถุประสงค์ ซึ่งจะต้องดําเนินการควบคู่กันไป ในขณะที่นายจ้างต้องเข้าใจในระบบทวิภาคียอมรับและเปิดโอกาสให้ลูกจ้างได้เข้ามามีส่วนร่วมคิดในการป้องกันและแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นเพื่อสร้างสรรค์ความสัมพันธ์อันดีอันจะนําไปสู่ความเข้าใจและการร่วมแรง ร่วมใจเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันในที่สุด

สหภาพแรงงานเป็นองค์กรของลูกจ้างที่รวมตัวกันจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์               พ.ศ. 2518 ดังนี้

1. แสวงหาและคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้าง เช่น เงื่อนไขการจ้างหรือการทํางาน กําหนดวันและเวลาทํางาน ค่าจ้าง สวัสดิการ การเลิกจ้าง หรือประโยชน์อื่นของนายจ้างหรือลูกจ้างอันเกี่ยวกับการจ้างหรือการทํางาน

2. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง

3. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกจ้างด้วยกัน

สหภาพแรงงานต้องมีข้อบังคับ กรรมการบริหารสหภาพและต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียน เมื่อได้รับการจดทะเบียนแล้วมีฐานะเป็น นิติบุคคล

ประเภทของสหภาพแรงงาน แบ่งเป็น 2 ประเภท

1. สหภาพแรงงานนายจ้างคนเดียวกัน ( House Union or Company Union ) จะขอจดทะเบียนได้ซึ่งผู้เริ่มก่อการทุกคน ต้องเป็นลูกจ้างของนายจ้างคนเดียวกัน

2. สหภาพแรงงานประเภทกิจการเดียวกัน ( Industrial Union ) ซึ่งผู้เริ่มก่อการต้องเป็นลูกจ้างของนายจ้างที่ประกอบกิจการ ประเภทเดียวกันโดยไม่คํานึงว่าจะมีนายจ้างมากน้อยเพียงใด

ระดับของสหภาพแรงงาน แบ่งเป็น 2 ระดับ

1. สหภาพแรงงานระดับผู้บังคับบัญชา ( มีอํานาจตามมาตรา 95 วรรคสาม )

2. สหภาพแรงงานระดับพนักงาน ( ไม่มีอํานาจตามมาตรา 95 วรรคสาม )

อํานาจหน้าที่ของสหภาพแรงงาน

1. เรียกร้อง เจรจา ทําความตกลง และรับทราบคําชี้ขาด หรือทําข้อตกลงกับนายจ้างหรือสมาคมนายจ้างในกิจการของสมาชิกได้ 
2. จัดการและดําเนินการเพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์ ทั้งนี้ ภายใต้ข้อบังคับของวัตถุประสงค์ของสหภาพแรงงาน
3. จัดให้มีบริการสนเทศเพื่อให้สมาชิกมาติดต่อเกี่ยวกับการจัดหางาน
4. จัดให้มีบริการการให้คําปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาหรือขจัดข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการบริหารงานและการทํางาน
5. จัดให้มีการให้บริการเกี่ยวกับการจัดสรรเงินหรือทรัพย์สิน เพื่อสวัสดิการของสมาชิก หรือเพื่อสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมใหญ่เห็นสมควร
6. เรียกเก็บเงินค่าสมัครเป็นสมาชิกและเงินค่าบํารุงตามอัตราที่กาหนดในข้อบังคับของสหภาพแรงงาน

บทบาทของสหภาพแรงงานต่อสมาชิก

1. เป็นตัวแทนเจรจา ทําความตกลง รับทราบคําชี้ขาดและดําเนินการใด ๆ เพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์
2. เป็นผู้แทนที่ดี มีความซื่อสัตย์ต่อสมาชิก
3. ให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสหภาพแรงงานและให้คําแนะนําแก่สมาชิกในแนวทางที่ถูกต้อง
4. คุ้มครองผลประโยชน์ของสมาชิกต่อนายจ้าง
5. เป็นตัวแทนของลูกจ้างในการปรึกษาหารือเพื่อปรับปรุงสวัสดิการและสภาพการจ้าง
6. ดําเนินกิจการตามขั้นตอนของกฎหมาย และไม่ทําให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
7. เคารพกฎระเบียบของสถานประกอบกิจการ และข้อตกลง
8. ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้สถานประกิจการมีความเจริญก้าวหน้า
9. แนะนํา ร่วมหารือกับนายจ้าง เพื่อปรับปรุงสถานประกอบกิจการในการเพิ่มผลผลิต
10. สร้างความเชื่อถือต่อลูกค้าของบริษัทในด้านคุณภาพของสินค้าและประสิทธิภาพในการทํางาน

การจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรลูกจ้าง (สหภาพแรงงาน)   ดาวน์โหลดไฟล์  คลิกที่นี่

766563
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
706
847
3626
757185
18560
25454
766563

Your IP: 192.168.2.69
2021-09-23 18:53