Information Center

Performance of the Bureau of Labour Relations

สภาองค์การลูกจ้าง

Post on 25 สิงหาคม 2560
by Strategy Group
ฮิต: 6593

สภาองค์การลูกจ้าง

สภาองค์การลูกจ้าง คือ องค์การของลูกจ้างที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 โดยสหภาพแรงงาน หรือสหพันธ์แรงงานไม่น้อยกว่าสิบห้าแห่งรวมกันจัดตั้งขึ้นและเมื่อได้รับจดทะเบียนแล้วสภาองค์การลูกจ้างมีฐานเป็นนิติบุคคล  (มาตรา 120)

 

วัตถุประสงค์ของสภาองค์การลูกจ้าง

1. เพื่อส่งเสริมการศึกษา

2. เพื่อส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์

 ผู้มีสิทธิจัดตั้งสภาองค์การลูกจ้าง

1. เป็นสหภาพแรงงานหรือสหพันธ์แรงงาน ไม่จำกัดว่าเป็นประเภทนายจ้างคนเดียวกัน หรือกิจการประเภทเดียวกันหรือไม่  โดยมีผู้แทนซึ่งคณะกรรมการของแต่ละสหภาพแรงงาน หรือสหพันธ์แรงงานมอบหมายเป็นหนังสือ (มาตรา 120) และผู้แทนนั้นต้องเป็นกรรมการของสหภาพแรงงานหรือสหพันธ์แรงงานเป็นผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสภาองค์การลูกจ้าง

2.ได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ของสหภาพแรงงานหรือสหพันธ์แรงงานแต่ละแห่งด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด

 การจดทะเบียนสภาองค์การลูกจ้าง

สหภาพแรงงานหรือสหพันธ์แรงงานที่มีสิทธิ จัดตั้งสภาองค์การลูกจ้างยื่นคำขอตามแบบที่กำหนด (แบบร.ส.(สทก.)1.3) ต่อนายทะเบียน พร้อมเอกสารดังนี้

                      

การจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรลูกจ้าง/องค์กรนายจ้าง ดาวน์โหลดไฟล์  คลิก

766596
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
739
847
3659
757185
18593
25454
766596

Your IP: 192.168.2.69
2021-09-23 19:22