Information Center

Performance of the Bureau of Labour Relations

สมาคมนายจ้าง

Post on 25 สิงหาคม 2560
by Strategy Group
ฮิต: 6524

สมาคมนายจ้าง

ความหมายของสมาคมนายจ้าง

          สมาคมนายจ้างเป็นองค์กรของนายจ้างที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ผู้มีสิทธิจัดตั้งสมาคมนายจ้างต้องเป็นนายจ้างที่ประกอบกิจการประเภทเดียวกัน มีวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518  กำหนดดังนี้

           1. แสวงหาและคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้าง เช่น เงื่อนไขการจ้างหรือการทำงาน กำหนดวันเวลา ทำงาน
ค่าจ้าง สวัสดิการ การเลิกจ้าง หรือประโยชน์อื่นของนายจ้างหรือลูกจ้างอันเกี่ยวกับการจ้างหรือการทำงาน

          2. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง และระหว่างนายจ้างด้วยกัน

          การขอจดทะเบียนสมาคมนายจ้างนั้น ให้นายจ้างผู้มีสิทธิจัดตั้งสมาคมนายจ้างจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนเป็นผู้เริ่มก่อการ
ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนพร้อมด้วยร่างข้อบังคับของสมาคมนายจ้างอย่างน้อยสามฉบับ คำขอนั้นต้องระบุชื่อ อายุ อาชีพ หรือวิชาชีพ และที่อยู่ของผู้เริ่มก่อการทุกคน 
สมาคมนายจ้างต้องมีข้อบังคับ กรรมการบริหาร และต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียน เมื่อได้รับการจดทะเบียนแล้วมีฐานะเป็นนิติบุคคล

 คุณสมบัติของผู้เริ่มก่อการ

          1. เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทจำกัด/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

          2. บรรลุนิติภาวะ

          3. มีสัญชาติไทย

 อำนาจหน้าที่ของสมาคมนายจ้าง

          1. เรียกร้อง เจรจา ทำความตกลงและรับทราบคำชี้ขาด หรือทำข้อตกลงกับสหภาพแรงงานหรือลูกจ้างในกิจการของสมาชิกได้

          2. จัดการและดำเนินการเพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์ ทั้งนี้ภายใต้บังคับของวัตถุที่ประสงค์ของสมาคมนายจ้าง

          3. จัดให้มีบริการสนเทศเพื่อให้สมาชิกมาติดต่อเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

          4. จัดให้มีบริการการให้คำปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหา หรือขจัดข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการบริหารงานและการทำงาน

          5. จัดให้มีการให้บริการเกี่ยวกับการจัดสรรเงิน หรือทรัพย์สินเพื่อสวัสดิการของสมาชิก หรือเพื่อสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ตามที่ที่ประชุมใหญ่เห็นสมควร

          6. เรียกเก็บเงินค่าสมัครเป็นสมาชิก และเงินค่าบำรุงตามอัตราที่กำหนดในข้อบังคับของสมาคมนายจ้าง

 

บทบาทของสมาคมนายจ้างต่อสมาชิก

          1. เป็นตัวแทน เจรจา ทำความตกลง รับทราบคำชี้ขาดและดำเนินการใด ๆ เพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์

          2. เป็นผู้แทนที่ดี มีความซื่อสัตย์ต่อสมาชิก

          3. ให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสมาคมนายจ้างและให้คำแนะนำแก่สมาชิกในแนวทางที่ถูกต้อง

          4. คุ้มครองผลประโยชน์ของสมาชิก และดำเนินกิจการตามขั้นตอนของกฎหมาย

 

สถานที่ยื่นขอจดทะเบียนสมาคมนายจ้าง

ผู้ประสงค์จะยื่นขอจดทะเบียนสมาคมนายจ้าง ได้ที่

ส่วนกลาง กลุ่มงานทะเบียนกลาง สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ส่วนภูมิภาค สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ

การจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรนายจ้าง (สมาคมนายจ้าง) ดาวน์โหลดไฟล์  คลิก

 

 

                   

766600
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
743
847
3663
757185
18597
25454
766600

Your IP: 192.168.2.69
2021-09-23 19:29