Information Center

Performance of the Bureau of Labour Relations

สหพันธ์นายจ้าง

Post on 25 สิงหาคม 2560
by Strategy Group
ฮิต: 2228

 

สหพันธ์นายจ้าง

สหพันธ์นายจ้าง  คือ สมาคมนายจ้างตั้งแต่สองสมาคมขึ้นไปรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหพันธ์นายจ้างตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาคมนายจ้าง

2. คุ้มครองผลประโยชน์ของสมาคมนายจ้างและนายจ้าง

 

ผู้มีสิทธิ์จัดตั้งสหพันธ์นายจ้าง

1 .สมาคมนายจ้างตั้งแต่สองสมาคมขึ้นไปซึ่งประกอบกิจการประเภทเดียวกัน มาตรา 112 โดยมีผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากแต่ละสมาคมเป็นผู้เริ่มก่อการ

2.ได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกตามทะเบียนของแต่ละสมาคมนายจ้าง มาตรา 114 และมาตรา 70 (7)

 

การจดทะเบียนจัดตั้งสหพันธ์นายจ้าง

 สมาคมนายจ้างที่มีสิทธิ์จัดตั้งสหพันธ์นายจ้าง ยื่นคำขอตามแบบที่กำหนด (แบบ รส.1.2 ต่อนายทะเบียนพร้อมเอกสาร ดังนี้

 

การจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรลูกจ้าง/องค์กรนายจ้าง ดาวน์โหลดไฟล์  คลิก

 

 

501005
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
716
805
4570
491516
18664
31819
501005

Your IP: 192.168.2.69
2020-11-27 16:14