Information Center

Performance of the Bureau of Labour Relations

สภาองค์การนายจ้าง

Post on 25 สิงหาคม 2560
by Strategy Group
ฮิต: 5322

สภาองค์การนายจ้าง

สภาองค์การนายจ้าง คือ สมาคมนายจ้างหรือสหพันธ์นายจ้างไม่น้อยกว่าห้าแห่งรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสภาองค์การนายจ้าง ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ส่งเสริมการศึกษา

2. ส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์

 

ผู้มีสิทธิ์จัดตั้งสภาองค์การนายจ้าง

1. สมาคมนายจ้างหรือสหพันธ์นายจ้างไม่จำเป็นต้องประกอบกิจการประเภทเดียวกันก็ได้ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง (มาตรา 119) โดยมีผู้แทนซึ่งคณะกรรมการของแต่ละสมาคมนายจ้างหรือสหพันธ์นายจ้างมอบหมายเป็นผู้เริ่มก่อการ และผู้แทนนั้นจะต้องเป็นกรรมการของแต่ละสมาคมนายจ้างหรือสหพันธ์นายจ้างด้วย

2. ต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดตามทะเบียนของแต่ละสมาคมนายจ้างหรือสหพันธ์นายจ้าง มาตรา 119 และมาตรา 70 (7)

 

การจดทะเบียนสภาองค์การนายจ้าง

สมาคมนายจ้างหรือสหพันธ์นายจ้างที่มีสิทธิ์จัดตั้งสภาองค์การนายจ้าง ยื่นคำขอตามแบบที่กำหนด (แบบ ร.ส.1.3 )ต่อนายทะเบียนพร้อมเอกสาร ดังนี้

1. หลักฐานประกอบ

1.1  ร่างข้อบังคับซึ่งมีข้อความครบถ้วนตามมาตรา 58

1.2  ประวัติพร้อมรูปถ่ายที่ลงลายมือชื่อ

1.3  แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งสำนักงานของสภาองค์การนายจ้าง

1.4  ตัวอย่างเครื่องหมายสภาองค์การนายจ้าง

1.5  หนังสือรับรองตนเองคุณสมบัติ  และตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ของผู้เริ่มก่อการ

1.6  สำเนาหนังสือสัญญาเช่าสถานที่หรือสำเนายินยอมให้ใช้สถานที่เป็นที่ตั้งสภาองค์การนายจ้าง

1.7  แผนที่ตั้งสังเขปแสดงที่ตั้งสำนักงานของสภาองค์การนายจ้าง

2. หลักฐานเพิ่มเติม

2.1 รายงานการประชุมใหญ่ของสมาคมนายจ้างหรือสหพันธ์นายจ้างที่มีมติเข้าร่วมก่อตั้งสภาองค์การนายจ้าง

2.2 รายงานการประชุมกรรมการสมาคมนายจ้างหรือสหพันธ์นายจ้างที่มีมติมอบหมายการเป็นผู้แทนลงนามในเอกสารขอจัดตั้งและกระทำการแทน

2.3 รายงานการประชุมร่วมของผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสภาองค์การนายจ้างในเรื่องที่มีมติเกี่ยวกับองค์การที่ขอจดทะเบียน

2.4 หนังสือมอบอำนาจของประธานสมาคมนายจ้างหรือสหพันธ์นายจ้างที่มอบหมายให้กรรมการผู้อื่นมาดำเนินการแทน

 

766488
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
631
847
3551
757185
18485
25454
766488

Your IP: 192.168.2.69
2021-09-23 17:55