Information Center

Performance of the Bureau of Labour Relations

ที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์

Post on 25 สิงหาคม 2560
by Strategy Group
ฮิต: 4899

ที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์

                ที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ หมายถึง ที่ปรึกษาที่นายจ้างหรือลูกจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้แทนของตนในการยื่นข้อเรียกร้องหรือเจรจาต่อรอง ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสงบเรียบร้อยในองค์การแรงงาน และให้เกิดแรงงานสัมพันธ์ที่ดีดังนั้น พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 17 จึงได้กำหนดเรื่อง การได้มาซึ่งที่ปรึกษา  การจดทะเบียนที่ปรึกษา คุณสมบัติ จรรยาบรรณ และการพ้นจากการเป็นที่ปรึกษา ทังนี้เพื่อกำกับดูแลให้ที่ปรึกษาแรงงานมีคุณภาพ และมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ดี

คุณสมบัติของที่ปรึกษา

        ที่ปรึกษาต้องมีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกำหนดซึ่งเป็นไปตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ดังนี้

1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุตั้งแต่ยี่สิบห้าปีขึ้นไป

3. ต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพโดยสุจริต

4. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

5. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษหรือโรคพิษสุราเรื้อรัง

6. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี หรือมีพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมที่จะเป็นที่ปรึกษา

7. เป็นบุคคลที่เสื่อมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

8. ไม่เป็นบุคคลที่อธิบดีสั่งให้พ้นจากการเป็นที่ปรึกษา เว้นแต่จะพ้นสองปีนับแต่วันที่อธิบดีสั่งให้พ้นจากการเป็นที่ปรึกษา

9. ต้องยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้

    (ก) ใช้วิชาชีพและวิชาการโดยสุจริต

    (ข) ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

    (ค) ยึดถือกฎหมาย ข้อตกลง คำชี้ขาด คำมั่นสัญญา และจารีตประเพณีในการแรงงานสัมพันธ์เป็นบรรทัดฐานในการทำงาน

    (ง) มีทัศนคติที่ดีต่อทุกฝ่าย

    (จ) เคารพนับถือในสิทธิและหน้าที่ของแต่ละฝ่าย

    (ฉ) พัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการแรงงานสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

    (ช) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง และทางราชการ

    (ซ) สร้างสันติสุขในวงการแรงงานโดยคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนและความมั่นคงของประเทศชาติเป็นสำคัญ

10. เป็นผู้มีประสบการณ์หรือคุณสมบัติด้านแรงงานสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

    (ก) เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ในการเจรจาต่อรองและทําความตกลง ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ไม่น้อยกว่าห้าครั้ง

    (ข) เป็นหรือเคยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือวิทยากรด้านแรงงานสัมพันธ์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

    (ค) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการในคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ หรือคณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ หรือคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ หรือผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน

    (ง) เป็นหรือเคยเป็นคณะกรรมการลูกจ้าง หรือคณะกรรมการร่วมปรึกษาหารือ ด้านแรงงานสัมพันธ์ หรือผู้บริหารด้านแรงงานสัมพันธ์มาไม่น้อยกว่าสองปี หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ ในการเจรจาต่อรองและทําความตกลงตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 และต้องผ่าน การอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์หรือหลักสูตรนักแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งกรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงานหรือหน่วยงานอื่นจัดขึ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

    (จ) เป็นผู้ผ่านการอบรมหรือสัมมนาหลักสูตรที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์หรือหลักสูตร นักแรงงานสัมพันธ์ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ 

    (ฉ) เคยเป็นที่ปรึกษาตามประกาศกรมแรงงาน เรื่อง การกําหนดคุณสมบัติของที่ปรึกษา และวิธีการยื่นคําขอจดทะเบียน ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2534

การจดทะเบียนที่ปรึกษา

     ผู้มีคุณสมบัติยื่นคำขอตามแบบที่กำหนดโดยมีหลักฐานและเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน ดังนี้

 

1. หนังสือรับรองหรือหลักฐานการมีประสบการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ (รายละเอียดตามข้อ 10)
2. หลักฐานการผ่านการอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์หรือหลักสูตรนักแรงงานสัมพันธ์ ตามข้อ (10) (ง) (จ)
และ (ฉ)
3. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาดหนึ่งนิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน จำนวน 2 รูป
4. ใบรับรองแพท์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง
 

การยื่นคำขอจดทะเบียน 


              ในกรุงเทพมหานครให้ยื่นคำขอจดทะเบียน ณ สำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำหรับจังหวัดอื่นให้ยื่นคำขอจดทะเบียนต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทั่วประเทศ

ระยะเวลาการเป็นที่ปรึกษา

               ผู้ได้รับจดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาตามมาตรา 17 มีระยะเวลาในการเป็นที่ปรึกษา มีกำหนด 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการจดทะเบียน ( มาตรา 17 ทวิ ) ก่อนครบวาระ ให้ยื่นคำขอต่ออายุการจดทะเบียนต่ออธิบดี  หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายก่อนครบวาระ 15 วัน ผู้ที่ยื่นขอต่ออายุการจดทะเบียนหลังจากพ้นกำหนดวันสิ้นอายุให้ดำเนินการขอจดทะเบียนใหม่

 การพ้นจากการเป็นที่ปรึกษา

               ผู้ซึ่งได้รับการจดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาที่ขาดคุณสมบัติตามที่อธิบดีกำหนด หรือไม่ยึดถือและไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของที่ปรึกษาที่ปรึกษาผู้นั้นอาจอาจถูกสั่งให้พ้นจากการเป็นที่ปรึกษาก่อนครบกำหนดเวลา 2 ปีได้ ( มาตรา 17 ทวิ )

 

รายชื่อที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ ที่อยู่ในวาระ   ดาวน์โหลดไฟล์   คลิก

 

รายชื่อที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ ที่หมดวาระ   ดาวน์โหลดไฟล์   คลิก

 

รายชื่อที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ ที่หมดวาระ และอยู่ในวาระ   ดาวน์โหลดไฟล์   คลิก

766617
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
760
847
3680
757185
18614
25454
766617

Your IP: 192.168.2.69
2021-09-23 19:40