Information Center

Performance of the Bureau of Labour Relations

ที่มาผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน

Post on 31 มกราคม 2563
by Strategy Group
ฮิต: 659

               พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 ซึ่งประกาศใช้บังคับมาตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 ได้ จัดตั้งศาลแรงงานกลางขึ้นในกรุงเทพมหานคร โดยให้มีเขตอํานาจศาลในกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปทุมธานี จังหวัด นนทบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเมื่อแรกบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว กระทรวงยุติธรรมในขณะนั้นยังมิได้ประกาศพระ ราชกฤษฎีกาเปิดทําการศาลแรงงานภาคและศาลแรงงานจังหวัด จึงเป็นเหตุให้ศาลแรงงานกลางมีเขตอํานาจในท้องที่ของศาลแรงงานภาค และศาลแรงงานจังหวัดด้วยต่อเมื่อศาลแรงงานได้ประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนด จํานวน ที่ตั้ง เขต ศาล และวันเปิดทําการของศาลแรงงาน ภาค (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 จัดตั้งศาลแรงงานภาค 1 ถึงศาลแรงงานภาค 9 ขึ้นเมื่อระหว่างปี พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2550 การจัดการเลือกตั้ง ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานจึงได้แบ่งการดําเนินการออกไปตามเขตอํานาจของ ศาลแรงงานภาค 1 ถึงศาลแรงงานภาค 9 และศาลแรงงานกลาง

               ปัจจุบัน สํานักงานศาลยุติธรรมได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขและประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ขึ้นและเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญในการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจาง โดยนอกจากจะให้สิทธิ์ แก่สหภาพแรงงานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์หรือกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ สมาคมนายจ้าง ที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ และรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์แล้ว ในกรณีเขตศาลแรงงานใดไม่มี สหภาพแรงงานหรือสมาคมนายจ้าง หรือมีอยู่เป็นจํานวนน้อยกว่าจํานวนผู้พิพากษาสมทบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกําหนดในแต่ ละเขตศาลแรงงานภาคยังให้สิทธิแก่สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไปและคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบ กิจการโดยสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของศาลแรงงานภาคจะต้องจัดการประชุมนายจ้างสถานประกอบกิจการ ที่มีลูกร้างตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไปและคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการเพื่อให้ได้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อไปใช้สิทธิลงคะแนน เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานด้วย ทั้งนี้ยังให้สิทธิกระทรวงแรงงานหรือ คณะกรรมการหรือองค์กรที่เกี่ยวกับแรงงานพิจารณาเสนอชื่อผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเข้าร่วมประชุมและเลือกกันเองเพื่อ แต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานด้วย

763206
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
269
518
269
757185
15203
25454
763206

Your IP: 192.168.2.69
2021-09-19 11:05