Information Center

Performance of the Bureau of Labour Relations

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการไตรภาคีสังกัดระทรวงแรงงาน

Post on 31 มกราคม 2563
by Strategy Group
ฮิต: 823

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการไตรภาคีสังกัดกระทรวงแรงงาน  จำนวน  15  คณะ 

 

1.  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ 

     (1)  พิจารณาข้อเสนอของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับนโยบาย  กฎหมาย และมาตรการด้านแรงงานของประเทศ  เพื่อให้มีการใช้แรงงานอย่างเต็มที่  มีการให้ความคุ้มครองและสวัสดิการแก่ผู้ใช้แรงงานที่เหมาะสม  ขจัดความเหลื่อมล้ำระหว่างกลุ่มผู้ใช้แรงงาน  ตลอดจนพิจารณาความต้องการอันจำเป็นของผู้ใช้แรงงานด้วย

     (2)  เสนอความเห็นต่อรัฐบาลในปัญหาแรงงานที่เกิดขึ้นและมาตรการแก้ไข

     (3)  เสนอหลักสูตรการศึกษาแก่ลูกจ้าง  และนายจ้าง  ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของรัฐในด้านแรงงาน  รวมถึงการดูแลให้การศึกษาอบรมให้เป็นไปตามหลักสูตรด้วย

     (4)  เสนอหลักสูตรวิชาการแรงงานแก่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับระดับความรู้และท้องที่

     (5)  ประสานการให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ ในด้านการศึกษาอบรมจากองค์กร  มูลนิธิหรือสถาบันอื่น ๆ ทั้งที่มาจากภายในประเทศ  และภายนอกประเทศ

     (6)  ให้การแนะนำด้านวิชาการแรงงานต่อหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งที่เป็นของรัฐ  ของเอกชนและประชาชนทั่วไป

2.  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการค่าจ้าง

     (1)  เสนอความเห็นและให้คำปรึกษาแนะนำต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและการพัฒนาค่าจ้างและรายได้

     (2)  กำหนดแนวทางในการพิจารณาของนายจ้างในการปรับค่าจ้างตามภาวะเศรษฐกิจและสังคม

     (3)  กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

     (4)  กำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ          

     (5)  ให้คำแนะนำด้านวิชาการและแนวทางการประสานประโยชน์แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ  เอกชน  และประชาชนทั่วไป

     (6)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมายในการเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี  คณะกรรมการค่าจ้างจะมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการพัฒนาระบบรายได้ของประเทศด้วยก็ได้

3.  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน 

     (1)  เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน

     (2)  เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการในการแก้ไขปัญหาในการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน

     (3)  เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการหลอกลวงคนหางาน

     (4)  ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับมาตรฐานการจ้างแรงงานไทยเพื่อไปทำงานในต่างประเทศแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    อ่านต่อ.. 

763278
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
341
518
341
757185
15275
25454
763278

Your IP: 192.168.2.69
2021-09-19 11:38