Information Center

Performance of the Bureau of Labour Relations

Supplementary Lssue ของแรงงานสัมพันธ์

Post on 04 กันยายน 2560
by Strategy Group
ฮิต: 1707

Supplementary Issue ของแรงงานสัมพันธ์

โดย  ว่าที่พันตรี ยุทธการ  โกษากุล

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

สำนักแรงงานสัมพันธ์

...........................................

 

               คำว่า ?แรงงานสัมพันธ์? มีความหมายที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่า  หมายถึง  ?ความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง?  โดยแรงงานสัมพันธ์ที่ดีจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีองค์ประกอบหลายประการ  และหากมองที่จุดเริ่มต้นในการบริหารแรงงานสัมพันธ์  อาจพิจารณากันตั้งแต่การกำหนดนโยบายแรงงานสัมพันธ์  เพราะถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่สะท้อนภาพความคิดของนายจ้าง  โดยการเปิดโอกาสให้ลูกจ้างมีส่วนร่วมคิด  ร่วมตัดสินใจ  และร่วมแก้ไขปัญหา 

              เมื่อนายจ้างพร้อมที่จะกำหนดนโยบายแรงงานสัมพันธ์อย่างแน่นอนแล้ว  สิ่งที่เป็น Supplementary Issue ของแรงงานสัมพันธ์ก็จะตามมาอีกหลายประการ 

              Supplementary Issue  หมายถึง  ส่วนประกอบต่างๆ ที่ช่วยเสริมให้เกิดความชัดเจนในการบริหารแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการ  เนื่องจากแรงงานสัมพันธ์มีความเป็นพลวัตร (Dynamic)  ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่  เราไม่สามารถพบเห็นการแสดงออกถึงความรู้สึกที่ดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างได้ตลอดเวลา  ดังนั้นในการจับภาพความคิดที่สื่อออกมาในรูปแบบของนโยบายและแผนงาน  หรือการจับภาพกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้วให้สามารถมองเห็นได้ตามป้ายประชาสัมพันธ์ที่จัดไว้  จึงเป็นสิ่งที่ควรจะสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรและสังคมภายนอกได้รับรู้ถึงสิ่งดีๆ ที่นายจ้างลูกจ้างได้สร้างสรรค์ร่วมกัน  สำหรับ Supplementary Issue ของแรงงานสัมพันธ์นั้นมีอยู่หลายรูปแบบ  ได้แก่

              1.  นโยบาย

              -  จัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร  มีสาระที่สื่อความหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของลูกจ้าง  และการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง  รวมถึงเรื่องต่างๆ ที่สื่อความหมายในการคิดเชิงบวก

             -  ลูกจ้างมีส่วนร่วมในการจัดทำนโยบาย

             -  นายจ้างและตัวแทนลูกจ้างร่วมกันลงนามข้างท้ายนโยบาย

              -  ปิดประกาศหรือเผยแพร่นโยบายให้ทราบโดยทั่วกัน

              2.  แผนงาน

              -  จัดทำแผนงานเป็นลายลักษณ์อักษร

              -  ลูกจ้างมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน  โดยการแปลงสาระของนโยบายแต่ละประเด็นไปสู่แผนงานต่างๆ  เช่น  แผนงานเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อกัน  แผนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารองค์กร  แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรลูกจ้าง  และแผนงานการจัดการความรู้

              -  นายจ้างและตัวแทนลูกจ้างร่วมกันลงนามข้างท้ายแผนงาน

              -  ปิดประกาศหรือเผยแพร่แผนงานให้ทราบโดยทั่วกัน 

              3.  กิจกรรม

              -  แผนงานเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อกัน  ได้แก่ 

              -  กิจกรรมการกำหนดนโยบายแรงงานสัมพันธ์และจัดโครงสร้างองค์กรบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์  พร้อมด้วยการจัดเจ้าหน้าที่ให้ทำหน้าที่ในองค์กรดังกล่าว 

              -  กิจกรรมการจัดสรรงบประมาณประจำปีเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาด้านแรงงานสัมพันธ์อย่างเหมาะสม

              -  แผนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารองค์กร  ได้แก่ 

              -  กิจกรรมการสร้างช่องทางการสื่อสารระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง  เช่น  ป้ายประกาศ  เว็บเพจ (Web Page) หรือกระทู้ในระบบอินทราเน็ต (Intranet)  และการประชุมประจำเดือน  เป็นต้น  เพื่อการประชาสัมพันธ์และรับทราบความคิดเห็น  รวมถึงการให้โอกาสลูกจ้างเข้าพบนายจ้างได้ทันทีเมื่อมีความจำเป็นเร่งด่วน 

              -  กิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของลูกจ้างในด้านแรงงานสัมพันธ์  โดยร่วมกับฝ่ายลูกจ้างรวบรวมหรือสำรวจความคิดเห็น  เช่น  อย่างน้อยปีละ  2  ครั้ง

              -  แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรลูกจ้าง  ได้แก่ 

              -  กิจกรรมการสนับสนุนการจัดตั้งและการดำเนินงานขององค์กรลูกจ้างตามรูปแบบที่กฎหมายกำหนด  ได้แก่  คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอ[กิจการ  คณะกรรมการลูกจ้าง  สหภาพแรงงาน  หรือคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ  โดยดำเนินการดังนี้

              -  ไม่ขัดขวาง  หรือแทรกแซงการดำเนินกิจการขององค์กรลูกจ้าง

              -  อำนวยความสะดวกในการจัดประชุมของคณะกรรมการตามสมควร

              -  สนับสนุนสถานที่ให้เป็นที่ทำการขององค์กรลูกจ้าง

              -  สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานให้ที่ทำการขององค์กรลูกจ้าง

              -  อื่นๆ ที่เป็นการดำเนินการในลักษณะเดียวกัน

              -  กิจกรรมการอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้แทนลูกจ้างในคณะกรรมการต่างๆ  เช่น  การประชุมของคณะกรรมการ  หรือการอนุญาตให้ลูกจ้างซึ่งเป็นกรรมการไปร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกได้  โดยถือเสมือนว่าการไปดำเนินงานดังกล่าวเป็นการทำงานให้กับนายจ้าง

              -  แผนงานการจัดการความรู้  ได้แก่ 

              -  กิจกรรมการพัฒนาความรู้ (ซึ่งอยู่ในตัว) ของลูกจ้าง (Tacit Knowledge)  โดยนายจ้างลูกจ้างร่วมกันจัดทำแผนการจัดการความรู้ตามความต้องการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม  ได้แก่  การฝึกอบรม  การสัมมนา  และการศึกษาดูงาน  เป็นต้น 

              -  กิจกรรมการสนับสนุนในการพัฒนาความรู้ของลูกจ้าง  โดยการจัดสรรงบประมาณ  เพื่อจัดทำหลักสูตรด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  จัดอบรมอย่างน้อยปีละ  2  รุ่น

               4.  ป้ายคำขวัญ  และรูปภาพ

               -  จัดทำป้ายคำขวัญและรูปภาพที่มีเนื้อหาสื่อความหมายถึง  การเปิดโอกาสให้ลูกจ้างมีส่วนร่วมในลักษณะต่างๆ  การมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  และการรับฟังความคิดเห็น

               -  ติดป้ายคำขวัญและรูปภาพไว้ในสถานที่ต่างๆ ภายในสถานประกอบกิจการอย่างเหมาะสม

               -  ลูกจ้างมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดทำป้ายคำขวัญและรูปภาพ  รวมถึงการคิดคำขวัญและการจัดหาหรือคัดเลือกรูปภาพ

              5.  สิ่งของเครื่องใช้  และของชำร่วย

               -  จัดพิมพ์ (Screen) ข้อความ  รูปภาพ  หรือตราสัญลักษณ์  บนสิ่งของเครื่องใช้และของชำร่วย  ซึ่งบ่งบอกความหมายถึง  การมีแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในสถานประกอบกิจการนั้น  เช่น  เสื้อยืด  ถุงผ้า  แก้วน้ำ  ถ้วยกาแฟ  ปากกา  ดินสอ  ซองจดหมาย  ปฏิทิน  และสมุดบันทึก (Diary)  เป็นต้น

               -  ลูกจ้างมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดทำสิ่งของเครื่องใช้และของชำร่วยดังกล่าว

               6.  ธงตราสัญลักษณ์

               -  จัดทำธงตราสัญลักษณ์ ?แรงงานสัมพันธ์?  และมีข้อความที่บ่งบอกถึงการมีแรงงานสัมพันธ์ที่ดี  เช่น  ?GOOD RELATIONS แรงงานสัมพันธ์ยั่งยืน?  ในลักษณะเดียวกันกับธงตราสัญลักษณ์ ?ความปลอดภัยในการทำงาน? ที่มีข้อความว่า  ?SAFETY FIRST ปลอดภัยไว้ก่อน?

               -  ลูกจ้างมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดทำธงตราสัญลักษณ์ดังกล่าว

              7.  การนำเสนอภาพลักษณ์แรงงานสัมพันธ์ผ่านตัวสินค้าหรือบริการ

               -  การนำเสนอภาพลักษณ์แรงงานสัมพันธ์ในรูปแบบตราสัญลักษณ์หรือคำขวัญผ่านตัวสินค้าหรือบริการ  เช่น  GOOD RELATIONS GOOD COFFEE  เช่นเดียวกับสินค้าบางชนิดที่ผู้ประกอบการนำเสนอสินค้าของตนว่าเป็น ?สินค้ารักษ์สิ่งแวดล้อม? 

               -  ลูกจ้างมีส่วนร่วมในการวางแผนการนำเสนอภาพลักษณ์แรงงานสัมพันธ์ผ่านตัวสินค้าหรือบริการดังกล่าว

              8.  การนำเสนอผลงานด้านแรงงานสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนหรือสื่อประชาสัมพันธ์

               -  การนำเสนอผลงานด้านแรงงานสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน  เช่น  หนังสือพิมพ์  วารสาร  สื่อสิ่งพิมพ์  วิทยุ  โทรทัศน์  และอินเทอร์เน็ต  เป็นต้น

               -  การนำเสนอผลงานด้านแรงงานสัมพันธ์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์  เช่น  ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ (Bill Board)  และป้ายโฆษณาติดบนรถประจำทางหรือรถไฟ  เป็นต้น

               -  ลูกจ้างมีส่วนร่วมในการวางแผนการนำเสนอผลงานด้านแรงงานสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนหรือสื่อประชาสัมพันธ์ดังกล่าว

              จากตัวอย่าง 8 ประเภทข้างต้น  เป็นสิ่งที่ควรใช้ในการนำเสนอเพื่อยืนยันความสัมพันธ์อันดีของนายจ้างกับลูกจ้าง  และช่วยเตือนสตินายจ้างลูกจ้างไม่ให้หลุดออกจากกรอบของความร่วมมือแล้วหลงทางเข้าไปสู่กรอบของความขัดแย้ง  โดยให้ทั้งสองฝ่ายตั้งใจร่วมมือกันขับเคลื่อนระบบแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

 

-----------------------------------------------------------------

766618
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
761
847
3681
757185
18615
25454
766618

Your IP: 192.168.2.69
2021-09-23 19:41