Information Center

Performance of the Bureau of Labour Relations

วิถีการอยู่ร่วมกันแบบแรงงานสัมพันธ์อาเซียน

Post on 04 กันยายน 2560
by Strategy Group
ฮิต: 1067

วิถีการอยู่ร่วมกันแบบแรงงานสัมพันธ์อาเซียน

 โดย  ว่าที่พันตรี ยุทธการ  โกษากุล

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

สำนักแรงงานสัมพันธ์

*****************************

 

1.  อาเซียนวันนี้และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในวันหน้า

               ?อาเซียน? (Association of South East Asian Nations : ASEAN)  คือ  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีจุดเริ่มต้นจากสมาคมอาสา  ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2504 โดยไทย  มาเลเซีย  และฟิลิปปินส์  แต่ได้ถูกยกเลิกไป  ต่อมาในปี พ.ศ. 2510 ได้มีการลงนามใน ?ปฏิญญากรุงเทพ?  อาเซียนจึงได้ถือกำเนิดขึ้นและมีประเทศสมาชิกเริ่มต้นจำนวน  5 ประเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือในการเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ  การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก  การธำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค  และการเปิดโอกาสให้คลี่คลายข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกอย่างสันติ  ปัจจุบันอาเซียนมีประเทศสมาชิกจำนวน  10 ประเทศ  ประกอบด้วย  บรูไน  อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์  ไทย  เวียดนาม  ลาว  พม่า  และกัมพูชา

               กลุ่มประเทศอาเซียนได้ให้ความสำคัญกับความร่วมมือในภูมิภาค  ซึ่งประกอบด้วย "หลัก  3 ประการ"  คือ  ความมั่นคง  สังคมวัฒนธรรม  และการรวมตัวทางเศรษฐกิจ  โดยการรวมกลุ่มในภูมิภาคทำให้การรวมตัวกันทางเศรษฐกิจดำเนินการไปได้อย่างรวดเร็ว  และคาดว่าจะประสบความสำเร็จในการก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2558  ซึ่งจะมีประชากรรวมกัน  560 ล้านคน  และมูลค่าการค้ากว่า  1.4 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐ

               การก่อตั้ง ?ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน? (ASEAN Economic Community : AEC)  เริ่มต้นมาจากเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area) หรือเรียกว่า AFTA  ซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าของอาเซียนในตลาดโลก  ซึ่งการบรรลุเป้าหมายในการแข่งขันทางการค้าได้  จะต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ  ระบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ  และต้องคำนึงถึงกระบวนการผลิต  โดยเบื้องหลังความสำเร็จในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพนอกเหนือจากเครื่องจักรและเทคโนโลยี ก็คือ ?คนงานที่เป็นลูกจ้างในกระบวนการผลิต?  และ ?ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง?

 2.  แรงงานสัมพันธ์ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

               เมื่อระบบเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียนมีความเป็นหนึ่งเดียว (ONE ASEAN)  หากขาดการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ให้มีการจัดระบบการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบเดียวกัน  ซึ่งอาจเรียกว่า ?วิถีการอยู่ร่วมกันแบบแรงงานสัมพันธ์อาเซียน? ก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย  ดังนี้

               (1)  ระบบแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการที่ขาดมิติของความร่วมมือระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง  จะทำให้เกิดความขัดแย้ง  การชุมนุมประท้วง  และการนัดหยุดงาน  ซึ่งเรื่องต่างๆ เหล่านี้จะทำให้เกิดผลเสียโดยตรงต่อการผลิตสินค้า  เช่น  เกิดความล่าช้าหรือความเสียหายในกระบวนการผลิต  และการขนส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภค

               (2)  การขาดเอกภาพของระบบแรงงานสัมพันธ์ในกลุ่มประเทศอาเซียน  จะทำให้ศักยภาพด้าน ?พลังใจ? ของผู้ประกอบการ  และด้าน ?กำลังใจ? ที่จะทำงานอย่างมีความสุขของลูกจ้าง  รวมถึงศักยภาพด้าน ?ภาพลักษณ์? ของระบบแรงงานสัมพันธ์ภายในประเทศนั้น  ขาดการยอมรับจากประเทศคู่ค้ากับกลุ่มประเทศอาเซียน  ซึ่งอยู่ในเวทีการค้าเสรี

               หากความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้น  ?อาเซียน? ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า  ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียนที่จะตามมา  คือ

               (1)  อุตสาหกรรมเกิดใหม่ (Infant Industries) จะไม่มีความสามารถทางการแข่งขันในเวทีโลก

               (2)  สินค้าจากประเทศคู่ค้าจะเข้ามาตีตลาดสินค้าในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ง่ายขึ้น

               (3)  สินค้าจากกลุ่มประเทศอาเซียนจะถูกกีดกันทางการค้าจากปัญหาสินค้าที่ผลิตไม่ได้ตามมาตรฐานสากลด้านแรงงานสัมพันธ์

               ฉะนั้น  ในการเปิดเขตการค้าเสรีของอาเซียนและการก่อเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  จะต้องตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการผลิตในสถานประกอบกิจการที่มีแรงงานสัมพันธ์ที่ดีด้วย  โดยสถานประกอบกิจการที่มี ?แรงงานสัมพันธ์เชิงบวก? (Positive Labour Relations) จะเกิดความก้าวหน้าในการพัฒนาอุตสาหกรรม  เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีศักยภาพภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์

 3.  วิถีการอยู่ร่วมกันแบบแรงงานสัมพันธ์อาเซียน

              ในฐานะที่ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของอาเซียน  จึงควรจัดทำโครงการสัมมนาไตรภาคีอาเซียน  เรื่อง  วิถีการอยู่ร่วมกันแบบแรงงานสัมพันธ์อาเซียน  เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มประเทศอาเซียน  ได้แก่  ผู้แทนรัฐบาล  ผู้แทนนายจ้าง  และผู้แทนลูกจ้าง  โดยอาจจัดการสัมมนาใน  8  หัวข้อ  ได้แก่

(1)  การวางพื้นฐานความรู้ด้านแรงงานสัมพันธ์จากสถานศึกษาสู่สถานประกอบกิจการ

(2)  วัฒนธรรมการคิดแบบแรงงานสัมพันธ์

(3)  วิถีการอยู่ร่วมกันแบบแรงงานสัมพันธ์อาเซียน

(4)  การจัดตั้งสถาบันแรงงานสัมพันธ์อาเซียน  เพื่อเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านแรงงานสัมพันธ์ในกลุ่มประเทศอาเซียน

(5)  การประกวดการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์สู่ความเป็นเลิศในอาเซียน

(6)  การสร้างดุลยภาพระหว่างระบบการปรึกษาหารือร่วมกับระบบการเจรจาต่อรองร่วม

(7)  การส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์และการประนอมข้อพิพาทแรงงานไร้พรมแดนในอาเซียน

(8)  มโนทัศน์ของคุณค่าแรงงานสัมพันธ์ในอาเซียน

              ทั้งนี้  เมื่อได้จัดการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมมนาแล้ว  ควรนำไปจัดทำเป็นองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์  ภายใต้กรอบ ?วิถีการอยู่ร่วมกันแบบแรงงานสัมพันธ์อาเซียน?  และผลักดันให้เป็นนโยบายการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ของสถานประกอบกิจการในกลุ่มประเทศอาเซียน  โดยนำผลการสัมมนาเสนอเลขาธิการอาเซียน  เพื่อพิจารณาเป็น ?วาระสำคัญของอาเซียน? ต่อไป

 4.  ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

               ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถนำกรอบ ?วิถีการอยู่ร่วมกันแบบแรงงานสัมพันธ์อาเซียน? ไปใช้บูรณาการกับแนวทางการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในประเทศของตน  ซึ่งจะเกิดผลดีต่อการพัฒนาด้านต่างๆ  ดังนี้

              (1)  การประกอบกิจการของนักลงทุนประสบผลสำเร็จ  จากการลดการกีดกันทางการค้าในสถานประกอบกิจการที่ไม่ได้มาตรฐานแรงงานสากลด้านแรงงานสัมพันธ์  และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อคุณภาพของสินค้าที่ปราศจากความเครียดระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเจือปนในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ

              (2)  ระบบแรงงานสัมพันธ์ในภาพรวมของกลุ่มประเทศอาเซียนมีความเข้มแข็ง  อันเกิดจากความร่วมมือระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง

              (3)  ระบบเตือนภัยด้านแรงงานสัมพันธ์ได้รับการจัดสร้างขึ้น  เพื่อป้องกันผลกระทบอย่างฉับพลันและรุนแรงต่อการผลิตภายในประเทศ

              (4)  ระบบเศรษฐกิจของอาเซียนได้รับการพัฒนาให้สามารถแข่งขันทางการค้าได้กับประเทศคู่ค้าอื่นนอกกลุ่มประเทศอาเซียน

              (5)  ประเทศไทยได้ขยายเครือข่ายการคิดเชิงบูรณาการกับภาคีต่างๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ในภาพรวมของกลุ่มประเทศอาเซียนให้เป็น ?ONE ASEAN? ได้อย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ

 

................................................................................

 

766486
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
629
847
3549
757185
18483
25454
766486

Your IP: 192.168.2.69
2021-09-23 17:54