Information Center

Performance of the Bureau of Labour Relations

แรงงานสัมพันธ์เชิงบริหาร : เส้นทางการอยู่ร่วมกันของนายจ้างลูกจ้าง

Post on 07 กันยายน 2560
by Strategy Group
ฮิต: 3224

 

 

แรงงานสัมพันธ์เชิงบริหาร : เส้นทางการอยู่ร่วมกันของนายจ้างลูกจ้าง

โดย ยุทธการ  โกษากุล

สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

---------------------------------------

  คำนำ

จากประสบการณ์ในการทำงานด้านแรงงานสัมพันธ์ทำให้มีโอกาสพบเห็นว่าการเผยแพร่เอกสารความรู้ด้านแรงงานสัมพันธ์ในแวดวงวิชาการหรือในตลาดหนังสือยังมีจำนวนไม่มากเท่าที่ควรโดยส่วนหนึ่งยังเป็นเนื้อหาที่เป็นส่วนเสริมของการบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือการบริหารงานบุคคลมากกว่าการเป็นเนื้อหาด้านการบริหารแรงงานสัมพันธ์โดยตรง และอีกส่วนหนึ่งที่เป็นความรู้เฉพาะด้านแรงงานสัมพันธ์นั้นก็มีเนื้อหาประกอบด้วยสองเรื่องใหญ่ๆ  เรื่องแรก คือ การส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ ว่าด้วยความหมายของแรงงานสัมพันธ์  ปัจจัยการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์  และแนวทางการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี  เรื่องที่สอง คือ กฎหมายแรงงานสัมพันธ์  ว่าด้วยวิธีการจัดตั้งองค์การนายจ้างและองค์การลูกจ้างขั้นตอนการยื่นข้อเรียกร้องเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างและวิธีการให้ความเป็นธรรมแก่ลูกจ้างอันเนื่องมาจากการกระทำอันไม่เป็นธรรมของนายจ้าง

โดยที่แรงงานสัมพันธ์เป็นเรื่องการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและต้องการให้ทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์ที่ดีทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น  เป็นเรื่องของการยินยอมพร้อมใจมากกว่าการบ่งบอกว่าใครมีสิทธิและหน้าที่อะไรต่อกันหรือฝ่ายใดมีสิทธิหน้าที่เหนือกว่าอีกฝ่ายหนึ่งด้วยเหตุนี้การเข้าในนามธรรมของแรงงานสัมพันธ์  ซึ่งเป็นเรื่องจิตใจของคนทำงานอาจเข้าใจได้ยากและปฏิบัติให้เกิดผลได้ไม่ง่ายเหมือนกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งเป็นเรื่องการทำงานของคนได้แก่  การสรรหา  การคัดเลือก  การประเมินผลงาน  การกำหนดค่าตอบแทน  การพัฒนาบุคลากร  และการพ้นจากงาน  ดังนั้นจึงควรได้กล่าวถึงเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจอย่างชัดเจนว่ารูปธรรมของแรงงานสัมพันธ์นั้นมีลักษณะอย่างไร  และมีคุณค่าประการใด  ทำไมนายจ้างลูกจ้างต้องให้ความสำคัญร่วมกัน  และทำไมจึงต้องส่งเสริมให้นายจ้างกับลูกจ้างมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันด้วย

 

ในเรื่องแรงงานสัมพันธ์เชิงบริหารนี้เป็นการทำนามธรรมของแรงงานสัมพันธ์ให้เป็นรูปธรรมหรือตัวแบบและนำตัวแบบไปประยุกต์ใช้ในการบริหารแรงงานสัมพันธ์เพื่อให้นายจ้างลูกจ้างและทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นความชัดเจนของรูปธรรมหรือตัวแบบแรงงานสัมพันธ์กับความสำคัญในเชิงบริหารมากยิ่งขึ้นว่าหลักการอยู่ร่วมกันของนายจ้างลูกจ้างไม่ใช่การจับคู่ที่เหมาะสม แต่เป็นการใช้ชีวิตในการทำงานร่วมกันอย่างเหมาะสมเป็นวิถีแห่งการอยู่ร่วมกันของนายจ้างลูกจ้าง  โดยทั้งสองฝ่ายต้องร่วมกันบริหารความร่วมมือ  บริหารความเสี่ยง  และบริหารความขัดแย้ง  ภายใต้การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  เข้าใจกัน  ยอมรับกัน  และให้อภัยกันในที่สุด

                   

บทที่ 1 

 บทที่ 8 

 บทที่ 16

 บทที่ 2 

 บทที่ 9  

บทที่ 17

บทที่ 3     

 บทที่ 10  

บทที่ 18

บทที่ 4      

 บทที่ 11 

บทที่ 19

บทที่ 5     

 บทที่ 12 

บทที่ 20   

บทที่ 6     

 บทที่ 13

บทที่ 21

บทที่ 7      

 บทที่ 14

 

 บทที่ 8  

 บทที่ 15

 

  

 

 

 

766506
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
649
847
3569
757185
18503
25454
766506

Your IP: 192.168.2.69
2021-09-23 18:10