Information Center

Performance of the Bureau of Labour Relations

ข้อพิพาทแรงงาน นัดหยุดงาน ปิดงาน

Post on 12 กันยายน 2560
by Strategy Group
ฮิต: 2611

ข้อพิาพแรงงาน หมายความว่า ข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเกี่ยวกับสภาพการจ้าง เกิดขึ้นได้ 2 กรณี คือ เมื่อลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน หรือนายจ้างหรือสมาคมนายจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องเพื่อให้มีการกำหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างและไม่ได้เริ่มเจรจากันภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 3 วันในกิจการเอกชน และ5 วันในกิจการัฐวิสาหกิจ นับแต่วันที่ฝ่ายหนึ่งรับข้อเรียกร้องจากอีกฝ่ายหนึ่ง หรือ เมื่อทั้งสองฝ่ายได้เจรจาต่อรองเกี่ยวกับข้อเรียกร้องดังกล่าว แต่ตกลงกันไม่ได้บางส่วนหรือทั้งหมดและไม่ประสงค์จะเจรจากันต่อไป และฝ่ายที่แจ้งข้อเรียกร้องได้แจ้งให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานทรายเพื่อดำเนินการไกล่เกลี่ย

 การนัดหยุดงาน หมายความว่า การที่ลูกจ้างร่วมกันไม่ทำงานชั่วคราวเนื่องจากข้อพิพาทแรงงาน เมื่อมีข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ในกิจการใดๆ ยกเว้นกิจการตามมาตรา 23 ลูกจ้างใช้สิทธินัดหยุดงานได้เฉพาะลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง โดยแจ้งเป็นหนังสือให้นายจ้างและพนักงานประนอมฯ ทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนนัดหยุดงาน

 การปิดงาน หมายความว่า การที่นายจ้างปฏิเสธไม่ยอมให้ลูกจ้างทำงานชั่วคราวเนื่องจากข้อพิพาทแรงงาน เมื่อมีข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ในกิจการใดๆ  ยกเว้นกิจการตามมาตรา 23 นายจ้างใช้สิทธิปิดงานลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้แทนลูกจ้าง หรือสหภาพแรงงานและพนักงานประนอมฯ ทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนปิดงาน

 

     ข้อพิพาทแรงงาน การนัดหยุดงาน การปิดงาน จำแนกรายเดือน พ.ศ. 2563

     ข้อพิพาทแรงงาน การนัดหยุดงาน การปิดงาน จำแนกรายจังหวัด พ.ศ. 2563

     ข้อพิพาทแรงงาน การนัดหยุดงาน การปิดงาน จำแนกตามอุตสาหกรรม พ.ศ. 2563

 

 

     ข้อพิพาทแรงงาน การนัดหยุดงาน การปิดงาน จำแนกรายเดือน พ.ศ. 2562

     ข้อพิพาทแรงงาน การนัดหยุดงาน การปิดงาน จำแนกรายจังหวัด พ.ศ. 2562

     ข้อพิพาทแรงงาน การนัดหยุดงาน การปิดงาน จำแนกตามอุตสาหกรรม พ.ศ. 2562

 

     ข้อพิพาทแรงงาน การนัดหยุดงาน การปิดงาน จำแนกรายเดือน พ.ศ. 2561

     ข้อพิพาทแรงงาน การนัดหยุดงาน การปิดงาน จำแนกรายจังหวัด พ.ศ. 2561

     ข้อพิพาทแรงงาน การนัดหยุดงาน การปิดงาน จำแนกตามอุตสาหกรรม พ.ศ. 2561

 

     ข้อพิพาทแรงงาน  การนัดหยุดงาน การปิดงาน จำแนกรายเดือน พ.ศ. 2560

     ข้อพิพาทแรงงาน  การนัดหยุดงาน การปิดงาน จำแนกรายจังหวัด พ.ศ. 2560

     ข้อพิพาทแรงงาน  การนัดหยุดงาน การปิดงาน จำแนกตามอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

 

     ข้อพิพาทแรงงาน  การนัดหยุดงาน การปิดงาน จำแนกรายเดือน พ.ศ. 2559

     ข้อพิพาทแรงงาน  การนัดหยุดงาน การปิดงาน จำแนกรายจังหวัด พ.ศ. 2559

     ข้อพิพาทแรงงาน  การนัดหยุดงาน การปิดงาน จำแนกตามอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559

 

     ข้อพิพาทแรงงาน  การนัดหยุดงาน การปิดงาน จำแนกตามเดือน พ.ศ. 2558

     ข้อพิพาทแรงงาน  การนัดหยุดงาน การปิดงาน จำแนกรายจังหวัด พ.ศ. 2558

 

 

766566
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
709
847
3629
757185
18563
25454
766566

Your IP: 192.168.2.69
2021-09-23 18:55