Information Center

Performance of the Bureau of Labour Relations

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์

Post on 01 พฤศจิกายน 2560
by Strategy Group
ฮิต: 2901

 

คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์  มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา  41  แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ.  2518  ดังนี้

1.  วินิจฉัยข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ในกิจการสาธารณูปโภค   ได้แก่   กิจการรถไฟ  กิจการท่าเรือ  กิจการโทรศัพท์  หรือกิจการโทรคมนาคม  การผลิตหรือการจำหน่ายพลังงาน  หรือกระแสไฟฟ้าให้แก่ประชาชน  การประปา การผลิตหรือการกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิง กิจการโรงพยาบาลและกิจการอื่นตามที่กำหนด นกฎกระทรวง  ฉบับที่  2  (พ.ศ.  2519) * เช่น  กิจการสหกรณ์  ตามกฎหมายว่าด้วยการสหกรณ์กิจการขนส่ง ทั้งทางบก    ทางน้ำ    และทางอากาศ   รวมตลอดถึงกิจการบริการเสริมการขนส่งหรือเกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง    สถานีขนส่ง  ท่าเทียบเรือ  ท่าอากาศยานและกิจการท่องเที่ยว   กิจการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย ว่าด้วยน้ำมันเชื้อเพลิง

2.  รัฐมนตรีเห็นว่าข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้นั้นอาจมีผลกระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจของประเทศหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน  และกรณีที่รัฐมนตรีเห็นว่าการปิดงานหรือการนัดหยุดงานนั้น  อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจของประเทศ  หรืออาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน  หรืออาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ  หรืออาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน

3.  ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานตามที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมาย

4.  วินิจฉัยชี้ขาดคำร้องกล่าวหา   เรื่อง  การกระทำอันไม่เป็นธรรมและในกรณีที่คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์  ชี้ขาดว่าเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม  ให้มีอำนาจสั่งให้นายจ้างรับลูกจ้างกลับเข้าทำงานหรือ  ให้จ่ายค่าเสียหาย  หรือให้ผู้ฝ่าฝืนปฏิบัติ  หรือไม่ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่เห็นสมควร

5.  เสนอความเห็นเกี่ยวกับการเรียกร้อง  การเจรจา  การระงับข้อพิพาทแรงงาน  การนัดหยุดงานและการปิดงาน  ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย

6.  ตราข้อบังคับการประชุมและวางระเบียบการพิจารณาวินิจฉัย  และชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน และการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดการกระทำอันไม่เป็นธรรมและการออกคำสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์

7.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการแรงงานสัมพันธ์  เพื่อสอบหาข้อเท็จจริงและเสนอความเห็น ในเรื่องที่คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์มอบหมายเป็นประจำหรือเฉพาะคราว

8.  ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ  มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้

      8.1  เข้าไปในสถานที่ทำงานของนายจ้าง  สถานที่ที่ลูกจ้างทำงานอยู่หรือสำนักงานของสมาคมนายจ้าง  สหภาพแรงงาน  สหพันธ์นายจ้าง  หรือสหพันธ์แรงงานในระหว่างเวลาทำการ เพื่อสอบถามข้อเท็จจริง  หรือตรวจสอบเอกสารได้ตามความจำเป็น

     8.2  มีหนังสือสอบถาม  หรือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งสิ่งของหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์  หรือคณะอนุกรรมการแรงงานสัมพันธ์

     8.3  มีหนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญ  หรือผู้ทรงคุณวุฒิมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องก็ได้ 

 *   พรบ. โรงเรียนเอกชน พ.ศ.  2550  บัญญัติไว้ในมาตรา   86  ว่ากิจการของโรงเรียนเอกชนในระบบไม่อยู่ภายใต้  บังคับกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองแรงงาน  กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ ฯ ลฯ  กิจการโรงเรียนเอกชนตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2519)  จึงไม่อยู่ในอำนาจของครส.  ตามมาตรา 23  (8)  แห่ง พรบ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 อีกต่อไป

719251
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
331
915
1967
711704
21163
23903
719251

Your IP: 192.168.2.69
2021-07-27 11:27