Information Center

Performance of the Bureau of Labour Relations

กสร.ประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบประเมินผลการดำเนินงานภายในของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Post on 10 พฤษภาคม 2562
by Strategy Group
ฮิต: 125

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบประเมินผลการดำเนินงานภายในของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่2/2562 โดยมีสาระสำคัญ เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของสำนัก/กองหรือเทียบเท่า(ตัวชี้วัดร่วม) ประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน (1ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยมี ผู้บริหารกรมฯ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน