Information Center

Performance of the Bureau of Labour Relations

Center for Labour Relations

การประชุมคณะทำงานพิจารณาประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2562

Post on 16 พฤษภาคม 2562
by Strategy Group
ฮิต: 167

การประชุมคณะทำงานพิจารณาประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทรุ ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนสภาองค์การนายจ้าง ผู้แทนสภาองค์การลูกจ้าง และผู้แทนภาครัฐ โดยมีนายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาผลคะแนนสถานประกอบกิจการที่สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้มีระบบบริหารจัดการที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2562 เพื่อเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน