Information Center

Performance of the Bureau of Labour Relations

กสร.มอบวุฒิบัตรแก่พนักงานตรวจแรงงานใหม่ที่ผ่านการอบรม ระดับชาติสำหรับพนักงานตรวจแรงงานใหม่

Post on 24 พฤษภาคม 2562
by Strategy Group
ฮิต: 135

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.15 น. นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีปิด พร้อมมอบวุฒิบัตรแก่พนักงานตรวจแรงงานใหม่ที่ผ่านการอบรมระดับชาติสำหรับพนักงานตรวจแรงงานใหม่ ภายใต้โครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่ง การอบรมดังกล่าวเป็น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะให้แก่พนักงานตรวจแรงงานใหม่ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อันเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้ประเทศชาติและหน่วยงาน ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจำนวน 60 คน ณ โรงแรมเดอะ ภัทรา กรุงเทพมหานคร