Information Center

Performance of the Bureau of Labour Relations

Center for Labour Relations

ก.แรงงาน ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2562

Post on 31 พฤษภาคม 2562
by Strategy Group
ฮิต: 73

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นผู้อำนวยการดับเพลิงเนื่องในการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 ณ กระทรวงแรงงาน โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการฝึกซ้อม ทั้งนี้กระทรวงได้จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ โดยการจำลองสถานการณ์จริงเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดับเพลิงด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และการฝีกซ้อมหนีไฟให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงาน รวมทั้งผู้ที่มาติดต่อราชการ และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรหากเกิดเหตุเพลิงไหม้จริง ตลอดจนเป็นแบบอย่างให้กับสถานประกอบกิจการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และหน่วยงานราชการอื่นๆ