Information Center

Performance of the Bureau of Labour Relations

อธิบดีกสร.มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านการเงินและสร้าง

Post on 17 มิถุนายน 2562
by Strategy Group
ฮิต: 108

อธิบดีกสร.มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านการเงินและสร้างวินัยการออมฯ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก