Information Center

Performance of the Bureau of Labour Relations

กสร.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนวัฒธรรมองค์กรรองรับระบบราชการ4.0

Post on 18 มิถุนายน 2562
by Strategy Group
ฮิต: 105

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางอุดมลักษณ์ สอนสารี ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นเครื่องมือและการเป็นเอกลักษณ์ของสมาชิกในองค์กรรองรับการเป็นข้าราชการในระบบราชการ 4.0 เพื่อให้วัฒนธรรมองค์กรเป็นเครื่องมือในการปรับทัศนคติพฤติกรรมของบุคลากรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดรับกับระบบราชการ 4.0 ผูเข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากทุกกน่วยงานในส่วนกลาง รวมทั้งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ทุกพื้นที่ จำนวน 50 คน จัดขึ้นที่โรงแรมพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร