Information Center

Performance of the Bureau of Labour Relations

Center for Labour Relations

กสร. เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการบังคับใช้กฎหมาย

Post on 02 กรกฎาคม 2562
by Strategy Group
ฮิต: 27

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ่นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการบังคับใช้กฎหมาย การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งประกอบไปด้วยนิติกร และผู้ปฏิบัติงานด้านนิติการทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค จำนวน 96 คน ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กรส. เพื่อให้สามารถให้บริการ ให้คำปรึกษาแก่นายจ้าง ลูกจ้าง รวมทั้งดำเนินการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ณ โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี