Information Center

Performance of the Bureau of Labour Relations

Center for Labour Relations

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง และผู้แทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์

Post on 09 กรกฎาคม 2562
by Strategy Group
ฮิต: 46

 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสำนักแรงงานสัมพันธ์ จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้างและผู้แทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ โดยมีนายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองปลัดกระทรวงแรงงาน หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านประกันความมั่นคงในการทำงาน เป็นประธานการประชุม นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นรองประธานกรรมการ และนายปราโมทย์ ชัยศาสตรศิลป ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ พิจารณารายชื่อผู้แทนฝ่ายนายจ้าง จำนวน 2 คน และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง จำนวน 2 คน เพื่อเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ทดแทนกรรมการแรงงานสัมพันธ์ที่จะครบวาระในวันที่ 27 กรกฎาคม 2562