Information Center

Performance of the Bureau of Labour Relations

ก.แรงงานตามผลข้อเรียกร้องวันแรงงาน ปี 2562

Post on 09 กรกฎาคม 2562
by Strategy Group
ฮิต: 153

 

 วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินการตามข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2562 เพื่อให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาถึงการดำเนินการและความคืบหน้าในการดำเนินการในแต่ละข้อเรียกร้องฯ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละข้อเรียกร้องได้นำเสนอผลการดำเนินการโดยมีผู้ตรวจราชการ  กรมฯ นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ ผู้บริหารกรม ผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจง ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร