Information Center

Performance of the Bureau of Labour Relations

กสร.ประชุม คกก.บริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน

Post on 24 กรกฎาคม 2562
by Strategy Group
ฮิต: 88

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 7/2562 โดยมีสาระสำคัญดังนี้ เรื่องสืบเนื่องการรายงานผลการดำเนินงานตามคำพิพากษา กรณี สหกรณ์ออมทรัพย์คริสตัล จำกัดและทราบผลการปฏิบัติงาน/ผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 3(เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562)พร้อมทั้งพิจารณาประมาณการรายจ่ายกองทุนฯปีงบประมาณ 2563 และพิจารณาคุณสมบัติของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวงสัมพันธ์ จำกัด โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนกระทรวงการคลังและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักแรงงานสัมพันธ์