Information Center

Performance of the Bureau of Labour Relations

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

Post on 09 สิงหาคม 2562
by Strategy Group
ฮิต: 445

 กําหนดให้วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เป็นวันเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ในคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน และคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

  

ดาวน์โหลดไฟล์  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

 

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ดาวน์โหลดไฟล์  บัญชีรายชื่อผู้ลงคะแนนเลือกตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง

ดาวน์โหลดไฟล์  บัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง

 

คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยฯ

ดาวน์โหลดไฟล์  บัญชีรายชื่อผู้ลงคะแนนเลือกตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง

ดาวน์โหลดไฟล์  บัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง