Information Center

Performance of the Bureau of Labour Relations

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ 4/2562

Post on 28 สิงหาคม 2562
by Strategy Group
ฮิต: 92

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ 4/2562 โดยมีผู้บริหารกรม ผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนสหภาพและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสาระสำคัญในการประชุม ได้แก่ การพิจารณาคำร้องที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กรณีการปฏิบัติตาม พรบ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 ของฝ่ายบริหาร ณ ห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ชั้น1 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน