Information Center

Performance of the Bureau of Labour Relations

จัดประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ครั้งที่ 26/2562

Post on 26 พฤศจิกายน 2562
by Strategy Group
ฮิต: 45

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ได้จัดประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ครั้งที่ 26/2562 ณ ห้องประชุม คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ โดยมีนายสุวิทย์ สุมาลา เป็นประธานการประชุม  เพื่อพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดคำร้องเรื่อง การกระทำอันไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 จำนวน 1 กรณี และให้นายจ้างและลูกจ้างเข้าพบ จำนวน 1 กรณี