Information Center

Performance of the Bureau of Labour Relations

อธิบดี กสร. มอบสโลแกน "โกงไม่เอา เราโปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน"

Post on 20 ธันวาคม 2562
by Strategy Group
ฮิต: 23

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นำผู้บริหารกรม หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ร่วมประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นการแสดงสัญลักษณ์และจุดยืนในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล แสดงความมุ่งมั่นในการร่วมขับเคลื่อนนโบายรัฐบาล ให้เป็นประเทศไทยใสสะอาด โดย อธิบดี กสร. ยังได้มอบสโลแกนในการดำเนินตามนโยบายของกรม ว่า "โกงไม่เอา เราโปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน” ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จ.นครปฐม