Information Center

Performance of the Bureau of Labour Relations

กสร.ประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 11/2562

Post on 27 ธันวาคม 2562
by Strategy Group
ฮิต: 26

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 13:30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 11/2562 โดยมีสาระสำคัญคือ สรุปผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 และผลการดำเนินการตามภารกิจกรมในด้านต่าง ๆ  รวมถึงสถานการณ์ด้านแรงงานที่สำคัญ ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน