Information Center

Performance of the Bureau of Labour Relations

Center for Labour Relations

โครงสร้างสำนักแรงงานสัมพันธ์

Post on 22 สิงหาคม 2560
by Strategy Group
ฮิต: 2237

กลุ่มงานยุทธศาสตร์แรงงานสัมพันธ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1) กำหนดนโยบายยุทธศาสตร์แผนงาน งบประมาณประจำปี และมาตรการด้านแรงงานสัมพันธ์

2) พัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์

3) กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานแก่หน่วยปฏิบัติ

4) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการกำหนดนโยบาย มาตรการ แนวทาง และการเฝ้าระวังด้านแรงงานสัมพันธ์

5) ดำเนินการ และประสานเกี่ยวกับงานวิชาการ และแผนงานของสำนัก

6) ดำเนินงานศูนย์แรงงานสัมพันธ์

7) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มงานประนอมข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้ง มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1) ศึกษา วิเคราะห์ ข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้งเพื่อกำหนดมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์

2) ดำเนินการและสนับสนุนหน่วยปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทแรงงาน ข้อขัดแย้ง

3) ดำเนินการเกี่ยวกับการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน

4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มงานทะเบียนกลาง มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1) ดำเนินการ กำกับ ดูแล และควบคุมการจดทะเบียนองค์การนายจ้าง องค์การลูกจ้าง และรัฐวิสาหกิจและที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์

2) จัดการเลือกตั้งผู้แทนองค์การนายจ้าง ผู้แทนองค์การลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคี และผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน

3) วินิจฉัยข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการบริหารองค์การแรงงานทั้งภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ

4) สังเกตการณ์ ติดตามความเคลื่อนไหว เฝ้าระวัง ประเมินสถานการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์

5) เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์การนายจ้าง องค์การลูกจ้าง

6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1) ศึกษา วิเคราะห์สภาพการจ้างของรัฐวิสาหกิจ

2) กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำ และขอบเขตเกี่ยวกับการเงิน

3) พิจารณาคำร้องข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ การกระทำอันไม่เป็นธรรม และพิจารณาข้อเสนอของรัฐวิสาหกิจที่ขอปรับปรุงสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงิน

4) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มงานคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1) รับคำร้องเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรม และข้อพิพาทแรงงาน

2) สอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นเกี่ยวกับ คำร้อง และข้อพิพาทแรงงาน

3) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์

4) ศึกษา วิเคราะห์คำพิพากษา/คำวินิจฉัย และคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์

5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1) ดำเนินการและส่งเสริมเครือข่ายให้เกิดความร่วมมือด้านแรงงานสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ ประชาชน และองค์กรพัฒนาเอกชน

2) ส่งเสริม พัฒนาภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจให้มีองค์ความรู้ด้านแรงงานสัมพันธ์

3) กำหนดแนวทางและดำเนินการส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์โดยยึดหลักสุจริตใจ

4) ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาและส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์

5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1) งานธุรการ งานสารบรรณ การรับ-ส่ง การเวียนหนังสือ

2) การจัดเก็บรวบรวม จัดพิมพ์ เอกสาร บันทึกข้อมูล การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3) งานการพัสดุ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะ

4) งานการเงิน งบประมาณ และการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน

6) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย