Information Center

Performance of the Bureau of Labour Relations

Center for Labour Relations

วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่

 วิสัยทัศน์

"เป็นองค์กรหลักในการสร้างแรงงานสมานฉันท์ ยึดมั่นหลักสุจริตใจ"

 

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ในภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ

2. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ในภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ

3. ป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและข้อพิพาทแรงงานด้วยความเป็นธรรม โดยยึดมั่นหลักสุจริตใจ

4. กำกับ ดูแล องค์กรด้านแรงงานให้เป็นไปตามกฎหมาย


 อำนาจหน้าที่

 สำนักแรงงานสัมพันธ์ มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ และแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และกฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเลในส่วนที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนกำหนดแนวทาง มาตรการและวิธีปฏิบัติด้านแรงงานสัมพันธ์และแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)