Information Center

Performance of the Bureau of Labour Relations

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานสัมพันธ์

Post on 07 กันยายน 2560
by Strategy Group
ฮิต: 3575

 

การที่มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมนั้น อาจมีความเห็นไม่ตรงกันหรือขัดแย้งกันบ้างก็เป็นเรื่องปกติ ดังนั้นการอยู่ร่วมกันจึงจำเป็นต้องมีกฎเกณฑ์หรือบรรทัดฐานที่ทุกคนในสังคมต้องปฏิบัติตาม การทำงานก็เช่นกัน ถ้านายจ้างและลูกจ้างปฏิบัติต่อกันบนพื้นฐานของกฎหมาย... 

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ส่วนที่ 1

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ส่วนที่ 2