Information Center

Performance of the Bureau of Labour Relations

มาตรการและแนวทางบรรเทาปัญหาการเลิกจ้างและแนวปฏิบัติว่าด้วยการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตปี 2551

Post on 31 มกราคม 2563
by Strategy Group
ฮิต: 110

 

 

มาตรการและแนวทางบรรเทาปัญหาการเลิกจ้างและแนวปฏิบัติว่าด้วยการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตฯ   ดาวน์โหลดไฟล์