Information Center

Performance of the Bureau of Labour Relations

Center for Labour Relations

หน่วยงานภายในสำนักแรงงานสัมพันธ์

Post on 21 กันยายน 2560
by Strategy Group
ฮิต: 1677

 

 หน่วยงานภายในสำนักแรงงานสัมพันธ์

 

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์แรงงานสัมพันธ์

ที่อยู่ สำนักแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 2 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0 2246 8825   โทรสาร 0 2246 8825

 

 

กลุ่มงานประนอมข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้ง

ที่อยู่ สำนักแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 2 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

 โทรศัพท์ 0 2246 8455   โทรสาร 0 2246 8455

 

 

 กลุ่มงานทะเบียนกลาง

ที่อยู่ สำนักแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 2 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0 2246 2962   โทรสาร 0 2246 8993

 

 

 กลุ่มงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

ที่อยู่ สำนักแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 3 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0 2245 9209   โทรสาร 0 2245 9489

 

 

 กลุ่มงานคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์

ที่อยู่ สำนักแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 1 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0 2246 1725 - 28

 

 

กลุ่มงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์

ที่อยู่ สำนักแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 3 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0 2246 2118   โทรสาร 0 2643 4471

 

 

งานบริหารทั่วไป

ที่อยู่ สำนักแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 2 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0 2246 8392 - 93   โทรสาร 0 2246 8392 - 93