LABOUR RELATIONS BUREU

หน่วยงานภายในสำนักแรงงานสัมพันธ์

Post on 21 กันยายน 2560
by Relation
ฮิต: 1187

 

 หน่วยงานภายในสำนักแรงงานสัมพันธ์

 

 
1. กลุ่มงานยุทธศาสตร์แรงงานสัมพันธ์
 
2. กลุ่มงานทะเบียนกลาง
 
3. กลุ่มงานประนอมข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้ง
 
4. กลุ่มงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์
 
5. กลุ่มงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
 
6. กลุ่มงานบริหารทั่วไป