Information Center

Performance of the Bureau of Labour Relations

กฎหมายแรงงานสัมพันธ์

Post on 13 กันยายน 2560
by Strategy Group
ฮิต: 5911

 

ฉบับภาษาไทย

 

 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518   ดาวน์โหลด คลิก

 

 พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  พ.ศ. 2543    ดาวน์โหลด คลิก

 

 

 

 ENGLISH VERSION

 Labour Relations Act B.E. 2518 (1975) DOWNLOAD (PDF)    CLICK

 

 The state Enterprise   Labour Relations Act B.E. 2543  (2000) DOWNLOAD (PDF)    CLICK

 

 


     ระเบียบคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ว่าด้วยการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดการกระทำอันไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2548  

 
     ประกาศกรมแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกตั้งคณะกรรมการลูกจ้าง