การเลือกตั้งกรรมการฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

Post on 20 มิถุนายน 2561
by Relation
ฮิต: 147

 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประกาศรับสมัครกรรมการฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เพื่อทดแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ (29 มกราคม 2562) โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2561 ในวัน เวลาราชการ ณ สำนักแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 2 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

 

หนังสือแจ้งรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ดาวน์โหลดไฟล์  คลิก

แบบ กรพ.1 ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก