การประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑

Post on 26 กันยายน 2561
by Relation
ฮิต: 103

สำนักแรงงานสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ จัดประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑ วันพุธที่
๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ โดยมีนายสุวิทย์ สุมาลา เป็นประธานการประชุม
และนายปราโมทย์ ชัยศาสตรศิลป เป็นกรรมการและเลขานุการ พิจารณาคำร้องเรื่อง การกระทำอันไม่เป็นธรรม
ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๘ จำนวน ๔ กรณี