ประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่2/2561

Post on 28 กันยายน 2561
by Relation
ฮิต: 92

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่2/2561 เพื่อทราบ รายงานความคืบหน้าร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป๋วย ค่าทำศพกรณีตาย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ค่าช่วยเหลือการบุตรและค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร เพื่อพิจารณา ข้อหารือการปฎิบัติเกี่ยวกับอำนาจคณะกรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าครองชีพและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน