ประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

Post on 03 ตุลาคม 2561
by Relation
ฮิต: 115

 

               เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้

                                            เรื่องที่ ๑ เห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ่ายเงินตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของระดับหรือตำแหน่งในอัตราร้อยละ ๒ – ๖ ภายใต้กรอบวงเงินไม่เกินร้อยละ ๓ ของฐานเงินเดือนรวมของพนักงานที่มีเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของระดับหรือตำแหน่ง

                                 เรื่องที่ ๒ เห็นชอบให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนโดยขยายเพดานอัตราค่าจ้างขั้นสูงเฉพาะระดับตำแหน่งที่เกิน ๑๑๓,๕๒๐ บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘