กสร. เลือกตั้งกรรมการฝ่ายลูกจ้างเพื่อเป็นคณะกรรมแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

Post on 19 ตุลาคม 2561
by Relation
ฮิต: 53

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา 09.00 น. นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการเลือกตั้งกรรมการฝ่ายลูกจ้างเพื่อเป็นคณะกรรมแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์แทนกรรมการ 2 คน ที่หมดวาระ ผลการเลือกตั้งมีผู้สมัครซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการฯ จำนวน 2 คน ได้แก่ 1.นางอารายา แก้วประดับ สหภาพแรงงานองค์การเภสัช 2.นายประจักษ์ สุขบัณฑิตย์ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด ทั้งนี้คณะกรรมการแรงงานในรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เป็นคณะกรรมการไตรภาคีประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้างฝ่ายละ 5 คน มีอำนาจหน้าที่สำคัญ เช่น 1. กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้าง 2. เสนอคณะรัฐมนตรีกำหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินสำหรับรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งที่รัฐวิสาหกิจนั้นอาจดำเนินการได้เอง 3. พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับสภาพการจ้าง 4. พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน เป็นต้น ณ ห้องประชุมศ.นิคม จันทรวิทุร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน