กสร. ประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่ 9/2561

Post on 19 ตุลาคม 2561
by Relation
ฮิต: 49

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นาย วิวัฒน์ ตังหงส์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่ 9/2561 มีผู้บริหารข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม สาระสำคัญประกอบด้วยการรับทราบรายงานผลการปฏิบัติการของหน่วยงานต่าง ๆ การติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานที่เกี่ยวข้องในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ในโอกาสดังกล่าวได้มอบนโยบายในการบริหารงานแก่ผู้บริหารและข้าราชการทั้งส่วนกลางและภูมิภาค โดยยึดแนวนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 13-4-7 ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน