การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างของรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 7/2561

Post on 22 ตุลาคม 2561
by Relation
ฮิต: 65

วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30 น. นายวิวัฒน์  ตังหงส์  รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างของรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 7/2561 เพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาและพิจารณาปรับปรุงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ปรับโครงสร้างเงินเดือนและปรับเงินเดือนของพนักงานธนาคารออมสินโดยมีผู้แทนภาครัฐและผู้แทนรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน