LABOUR RELATIONS BUREU

ขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการเข้าร่วมเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2562

Post on 07 พฤศจิกายน 2561
by Relation
in hotnews
ฮิต: 4295

 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสำนักแรงงานสัมพันธ์ ขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการเข้าร่วมเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2562 

หมายเหตุ    กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ขยายระยะเวลาโครงการในการเข้าร่วมเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ถึงปีที่ 20 ดังนั้นสถานประกอบกิจการที่เคยได้รับรางวัลเป็นปีที่ 15 ในปี 2560 (จำนวน 6 แห่ง) และในปี 2561 (จำนวน 9 แห่ง) สามารถเข้าร่วมเสนอชื่อฯ ต่อเนื่องในปีที่ 16 และปีที่ 17 ได้โดยอนุโลม

ส่งแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 256115 มกราคม 2562

ติดต่อขอแบบเสนอชื่อฯ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

- สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด

- สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ทุกพื้นที่

- กลุ่มงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ สำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

- เว็บไซต์สำนักแรงงานสัมพันธ์ http://relation.labour.go.th

  โทรศัพท์ 0 2246 2118   0 2643 4471   0 2643 4477

 คู่มือแบบเสนอชื่อ และแบบรับรองตนเอง คลิก

 ใบสมัครแบบเสนอชื่อ และแบบรับรองตนเอง คลิก

 ตัวอย่างการลงคะแนน คลิก